Mer undervisningstid

Interpellation 2017/18:285 av Michael Svensson (M)

av Michael Svensson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

En svensk skolelev har nästan ett års mindre undervisningstid under sin grundskoletid jämfört med en genomsnittselev från OECD-området. Detta trots att studier pekar på ett starkt samband mellan förbättrade kunskapsresultat och undervisningstid, inte minst inom matematik i både lägre och högre årskurser. Det ger svenska elever sämre förutsättningar att kunskapsmässigt kunna mäta sig med elever från andra länder.

Moderaterna vill öka undervisningstiden i den svenska skolan och har avsatt resurser för detta. Vi vill öka undervisningstiden med en timme per dag men också utreda om sommarlovet kan kortas och ett treterminssystem kan införas.

Att "ge bort" ett år av undervisning är ett slöseri och ett svek, framför allt mot de elever som av olika skäl har det svårt i skolan. En bra skolgång är vägen in i det svenska samhället och en viktig start i livet. Därför är det så svårt att förstå varför regeringen inte tar några ytterligare initiativ för att öka undervisningstiden i den svenska skolan. Samtidigt skulle detta minska skillnaden i undervisningstid mellan den svenska skolan och OECD-snittet, vilket faktiskt har ett egenvärde.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

  1. Avser ministern att ta några initiativ för att ett treterminssystem ska komma på plats? 
  2. Avser ministern att vidta några andra åtgärder för att öka undervisningstiden i den svenska grundskolan?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-12-14 Överlämnad: 2017-12-15 Anmäld: 2017-12-18 Sista svarsdatum: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-02-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)