Medlemsras i a-kassorna

Interpellation 2006/07:458 av Brink, Josefin (v)

av Brink, Josefin (v)

den 30 mars

Interpellation

2006/07:458 Medlemsras i a-kassorna

av Josefin Brink (v)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF) kan så många som 335 000 personer ha lämnat a-kassorna i januari 2007 genom att inte betala medlemsavgiften. Om dessa medlemmar inte betalar innan den sista mars så riskerar de att uteslutas ur sina a-kassor. A-kassorna ska senast den 18 april redovisa hur många som har betalat för februari, och det befaras vara ännu färre än i januari.

Förutom de medlemmar som har lämnat a-kassorna genom att inte betala medlemsavgiften, har ytterligare fler ansökt om utträde. Enligt IAF har drygt 100 000 personer begärt utträde ur a-kassorna sedan slutet av september 2006 och nu har a-kassorna ca 3 700 000 medlemmar.

Med anledning av flykten från a-kassan begärde Vänsterpartiet en aktuell debatt den 15 februari. I den debatten hävdade arbetsmarknadsministern att oron över det stora medlemsraset var obefogad och det luktade rätt mycket politik om debatten. Dessutom uppmanade Littorin oppositionen att gemensamt se till att inte skrämma bort löntagarna på svensk arbetsmarknad från den arbetslöshetsförsäkring som finns och fungerar.

Det är ganska märkligt att arbetsmarknadsministern tillmäter Vänsterpartiet en sådan makt över hundratusentals medborgares agerande. Det är ju betydligt rimligare att utgå ifrån att det är regeringens radikala försämring av a-kassan som orsakat det enorma medlemsraset, som nu hotar såväl löntagarnas trygghet som kommunernas ekonomi.

Ansvaret för den uppkomna situationen vilar därför rimligtvis på regeringen, som ju har alla möjligheter att, i stället för att prioritera skattelättnader för de allra förmögnaste, återställa a-kassan till nivåer som gör att människor har råd och anser det värt att vara med.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att återupprätta förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen och förhindra ytterligare avhopp?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-03-30 Anmäld: 2007-04-04 Besvarad: 2007-04-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.