Materiel och infrastruktur i försvaret

Interpellation 2016/17:323 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning för att analysera vilken materiel respektive infrastruktur som behöver anskaffas eller vidmakthållas för att säkra det militära försvarets operativa förmåga. Utredningen leds av Ingemar Wahlberg och resultatet ska tillställas den försvarsberedning som börjat arbeta sedan någon vecka tillbaka.

Det materiella och infrastrukturella arvet inom det svenska totalförsvaret representerar värden för hundratals miljarder. Sedan slutet av kalla kriget har dessa investeringar till stor del avvecklats eller upphört att underhållas. Trots en avsevärt försämrad omvärldssituation pågår avvecklingen fortfarande. Till stora kostnader försvinner anläggningar och viktig materiel som kanske aldrig kan återskapas.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att åstadkomma ett moratorium i den pågående avvecklingen till stöd för Materielutredningens och Försvarsberedningens handlingsfrihet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-17 Överlämnad: 2017-02-17 Anmäld: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-02-28 Sista svarsdatum: 2017-03-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)