Matchningsproblem och otillräckliga drivkrafter

Interpellation 2012/13:401 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 2 maj

Interpellation

2012/13:401 Matchningsproblem och otillräckliga drivkrafter

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I den ekonomiska vårpropositionen 2013 erkänner regeringen att matchningen på svensk arbetsmarknad försämrats under de borgerliga regeringsåren. Samtidigt berömmer sig regeringen av att ha ökat söktrycket på arbetsmarknaden. Det menar regeringen på sikt kommer att leda till bättre matchning när effekterna av den ekonomiska krisen klingar av.

Regeringen gör gällande att försämrad matchning är ett fenomen som också observeras i USA och ”andra europeiska länder”. Den enda studie som anförs till stöd för detta påstående berör endast amerikanska förhållanden, och den visar tvärtom att matchningen i USA försämrades vid krisens början men att den i dag återgått till den situation som rådde före krisen. Författarnas slutsats är att den kvardröjande arbetslösheten i USA huvudsakligen är konjunkturell. Det är alltså inte samma fenomen som den långsiktigt försämrade matchningen vi ser i Sverige.

Regeringens huvudsakliga lösning på matchningsproblemen är alltså att fortsätta förstärka drivkrafterna att söka arbete, till exempel genom ytterligare jobbskatteavdrag. De små utbildningsinsatser som görs sker efter en lång neddragning på just utbildningssidan. Problemet för regeringen är att ökade drivkrafter inte räcker för att minska arbetslösheten så länge de arbetslösa inte kan ta de arbeten som bjuds ut.

Har finansministern gjort det ställningstagandet att ett femte jobbskatteavdrag skulle förbättra matchningen på svensk arbetsmarknad?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-02 Anmäld: 2013-05-02 Svar fördröjt anmält: 2013-05-15 Besvarad: 2013-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)