Markåtkomst för cykelleder

Interpellation 2013/14:461 av Monica Green (S)

av Monica Green (S)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Fristående cykelvägar omfattas inte av väglagen, och med dagens regelverk finns inte någon möjlighet till markåtkomst för att knyta samman längre cykelleder som kräver nyanläggning eller nyttjande av enskild väg när en markägare eller vägförening vägrar.

Under de senaste åren har det visat sig att Kattegattleden, som hunnit längst av de långa leder som är under utbyggnad, riskerar att försenas och fördyras till följd av betydande problem med markåtkomst i några avgörande partier som i sin tur kan medföra långa omvägar och sänkt kvalitet. Även Sydostleden har mötts av sådana problem.

Kattegattleden tecknar avtal med berörda vägföreningar som upplåter vägen för skyltad cykelled mot visst årligt bidrag.

Svårigheterna att få tillgång till mark för felande länkar bottnar i att cykelväg enligt väglagen inte betraktas som väg. Därmed är inte lagens bestämmelser om markinlösen tillämpliga. Problemen riskerar att påtagligt öka kostnaden för Kattegattleden genom långa omvägar och genom att försämra dess kvalitet. Det är stora värden som står på spel i form av merkostnader och kvalitetsförluster, som kan minska turisternas intresse.

För tio år sedan lämnade Lantmäteriet rapporten Översyn av anläggningslagen (LMV-rapport 2002:9) till regeringen. I den finns motivering för och fullständigt förslag till författningstext avseende ändring i anläggningslagen med innebörd att kommuner och eventuellt Trafikverket ska få tillgång till enskild mark eller väg när detta krävs för anläggande av sammanhängande cykelleder.

Cykelutredningen ställde sig i sitt betänkande (SOU 2012:70) bakom Lantmäteriets förslag och det gjorde även Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), men trots att tolv år förflutit är regeringskansliets beredning av lantmäteriets förslag ännu inte slutförd.

Region Skåne och Region Halland arbetar tillsammans med Trafikverket och tio berörda kommuner med att färdigställa Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg. Leden är ett nationellt pilotprojekt för anläggande av en första längre cykelturistled av internationell klass. Det är konstigt att regeringen försvårar genomförandet genom sin passivitet i fråga om den föreslagna ändringen i anläggningslagen.

Vad avser justistieministern att göra för att regelverket ska möjliggöra markåtkomst för cykelleder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-05-06 Inlämnad: 2014-05-06 Sista svarsdatum: 2014-05-27 Besvarad: 2014-06-02
Debatt (1 anföranden)