Marinens musikkår

Interpellation 2007/08:679 av Jeppsson, Peter (s)

av Jeppsson, Peter (s)

den 12 maj

Interpellation

2007/08:679 Marinens musikkår

av Peter Jeppsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Militärmusik har funnits i Blekinge sedan slutet av 1600-talet. Marinens musikkår i Karlskrona är i dag den enda professionella orkester som finns inom Försvarsmakten. Det är också den enda musikkår som har utbildning för utlandsmission i krigszon. Marinens musikkår har även varit föregångare i den nya inriktning som vårt försvar nu har. Musikkårens turné i Bosnien strax efter krigsslutet är ett exempel på detta.

Musikkårens verksamhetsområde sträcker sig i dag från Ystad till Boden. Musikverksamheten består av statsceremoniell musik, högvakt, musik vid våra militära förband samt offentliga konserter. Musikkåren har också producerat ett stort antal cd-skivor med såväl militär traditionell musik som västerländsk konstmusik. Marinens musikkår har vid flera tillfällen gjort uruppföranden av svenska kompositörers verk samt förstagångsuppföranden av utländska verk för blåsorkester. I dag har Marinens musikkår ett mycket högt anseende i den internationella blåsmusiksfären och är också förebild för såväl professionella som amatörmusiker.

I det förslag som Försvarsmakten offentliggjorde den 23 april i år ska Marinens musikkår avvecklas. Ambitionen är att försvarsmusik endast ska förekomma vid högvakt och statsceremoniell verksamhet i Stockholm. Förvånande nog anges inte besparingskravet i kronor, utan det framgår endast att det finns ett behov av att avveckla verksamheten för Marinens musikkår, vilket är mycket märkligt.

Anser försvarsministern att Marinens musikkår även i fortsättningen har en viktig roll att fylla inom Försvarsmakten när det gäller deltagande vid utlandsmissioner, statsceremoniella musikarrangemang, högvakt och musik vid våra militära förband, eller avser försvarsministern att ta initiativ till en avveckling av musikkåren?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-12 Anmäld: 2008-05-12 Svar fördröjt anmält: 2008-05-21 Besvarad: 2008-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)