Mäns våld mot kvinnor

Interpellation 2007/08:172 av Hägg, Carina (s)

av Hägg, Carina (s)

den 15 november

Interpellation

2007/08:172 Mäns våld mot kvinnor

av Carina Hägg (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Europarådet har proklamerat 2007 som kampanjår för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Kampanjen inleddes under högtidliga former i Madrid 2006 och kommer att avslutas under 2008. Regeringar och parlament över hela Europa står bakom kampanjen. I Sveriges riksdag pågår nu detta arbete i utskotten såväl som i relevanta tvärpolitiska grupper.

Nationella handlingsplanen väntas inom kort komma till riksdagen vilken kan komma att påverka även finansutskottets arbete. Frågan om avsatta resurser i ländernas statsbudgetar och parlamentens budgetarbete tillhör de områden som nu lyfts fram inom kampanjens ram. Som ett led i arbetet med att kartlägga synen på avsatta resurser samt peka på vikten av ökade insatser i kommande statsbudget om satsningar ställs nu en interpellation till finansminister Anders Borg. Våldet är även en ekonomisk fråga som påverkar hela samhället och är därmed i dag inte längre en fråga som begränsas till något fackdepartement utan även en fråga för Finansdepartementet och finansministern.

Rapportör Mendes Bota från Portugal skrev i rapporten till Europarådet, som den parlamentariska församlingen enhälligt beslutat ställa sig bakom, att länderna skulle avsätta minst 1 euro per invånare till arbetet för att stoppa våld mot kvinnor, något som även kampanjens ansvariga parlamentariker inom kretsen Norden–Baltikum beslutat att följa upp vid ett samordnande möte i Helsingfors.

Inför FN-dagen, internationella dagen för avskaffande av mäns våld mot kvinnor, den 25 november hålls ett seminarium i Sveriges riksdag torsdagen den 22 november i samverkan med Unifem Sverige. Samhällets kostnader för mäns våld kommer då att belysas ytterligare.

Men att fastställa ett exakt belopp över beviljade anslag för arbetet med våld mot kvinnor har visat sig vara svårt. Vilken definition som används är i högsta grad avgörande för resultatet. Skattebortfall på grund av att förvärvsinkomsten påverkas av hot, våld och övergrepp är i dag svårbedömda.

Svenskt Näringsliv som tillhör dem jag tillfrågade har inte kunnat redovisa något tidigare, nuvarande eller kommande arbete på området. På grund av pågående förändringar med neddragningar är det i dag svårt att initiera forskning på området inom arbetsmarknadens område.

Och trots en ökad medvetenhet och därmed ökat ansvar för att avsätta medel i budgeten mot mäns våld i samhället saknas tillgängliga uppgifter från flera samhällsområden. Finansministern har här det övergripande ansvaret för avsättningar i statsbudgeten, liksom för att riksdagen kan ställa kostnaden för mäns våld i relation till förebyggande åtgärder samt insatser för våldsutsatta kvinnor.

Medvetenheten liksom omfattningen av uteblivna intäkter till staten till följd av mäns våld mot kvinnor är beklagligt låg. Omfattningen av uteblivna skatteinkomster för en kvinna som förnekas förvärvsarbete eller det arbete hon vill ha är inte belagda.

Sveriges anslag för arbetet med våld mot kvinnor torde uppgå till en högre summa än av Europarådet angivna minimum 1 euro.

Min fråga till finansminister Anders Borg är vilket antal euro utöver miniminivån 1 euro som regeringen har satt upp som mål till medel för arbetet mot mäns våld mot kvinnor på nationell nivå och när han bedömer att detta mål är uppfyllt.

Min fråga är om finansministern kommer att ta initiativ till att i nästa statsbudget synligt samla och redogöra för samtliga statliga såväl direkt som indirekt avsatta medel till arbetet med mäns våld mot kvinnor.

Min fråga är om finansministern avser att ta initiativ för att årligen sammanställa Sveriges sammantagna avsatta medel för mäns våld mot kvinnor eftersom det i dag är svårt att fastställa belopp över beviljade anslag.

Min fråga är om finansministern tillsammans med övriga finansministrar inom kretsen Norden–Baltikum kommer att ta upp frågan om att avsätta medel på minst miniminivån 1 euro för mäns våld mot kvinnor.

Min fråga är om finansministern tillsammans med de övriga finansministrarna inom Europa kommer att ta upp frågan om att avsätta medel på minst miniminivån 1 euro mot mäns våld mot kvinnor.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-15 Anmäld: 2007-11-15 Svar fördröjt anmält: 2007-11-29 Besvarad: 2007-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)