Mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet

Interpellation 2019/20:257 av Katja Nyberg (SD)

av Katja Nyberg (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den så kallade mängdrabatten rör straffmätningen vid flerfaldig brottslighet. I svensk rätt tillämpas asperationsprincipen. Detta innebär att rätten vid straffmätningen utgår från det brott som har högst straffvärde och sedan ger en reduktion för varje efterföljande brott. Som följd av detta finns det ofta brott vars straffvärde inte får en noterbar, om ens någon, konsekvens för påföljden av den samlade brottsligheten.

Detta görs än värre av det faktum att det finns en bestämmelse som sätter ett tak för hur sträng påföljd som får dömas ut, i relation till det svåraste brottet. Det bör inte finnas någon gräns där all övrig brottslighet som begås blir gratis. Brottsoffer står ofta utan upprättelse när brottet inte föranleder något straff för gärningsmannen.

Alternativet som ofta ställs mot detta är en ren kumulationsprincip, där följden är att omöjliga straff skulle kunna dömas ut. Hur många år är tre livstider? Vad gör det för skillnad om en 40-årig våldtäktsman döms till 80 eller 120 år i fängelse? Riksdagen har i ett tillkännagivande till regeringen, 2018/19:JuU11, valt en mellanväg där de tre grövsta brotten ska lyda under kumulationsprincipen, och först därefter ska asperationsprincipen tillämpas. Sverigedemokraterna valde att ställa sig bakom det förslaget, då det utgör en förbättring jämfört med nuvarande ordning, men skulle alltjämt önska en bättre ordning. Syftet med en sådan förändring är att bättre bejaka brottsofferperspektivet, så att de som utsätts för brott också kan känna att de får den upprättelse de förtjänar. Förutom det tillkännagivande som riksdagen beslutat skulle Sverigedemokraterna även vilja se att kumulationsprincipen alltid tillämpades vid allvarliga brott mot person.

Regeringens företrädare i riksdagen reserverade sig dock även mot tillkännagivandet, med anledning av att frågan bereddes inom Regeringskansliet. Förslag om detta fanns dock inte med på regeringens 34-punktsprogram. Det finns således anledning att fråga ministern om regeringen ämnar tillgodose det tillkännagivande riksdagen har riktat.

Med bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. När kommer ministern och regeringen att gå fram med utredning om revidering av straffmätning vid flerfaldig brottslighet?
  2. Vad kommer ministern och regeringen att göra för att garantera brottsoffers rätt till upprättelse i samband med detta?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-15 Överlämnad: 2020-01-16 Anmäld: 2020-01-17 Sista svarsdatum: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-14
Debatt (7 anföranden)