Makedoniens diskriminering av hbt-personer

Interpellation 2009/10:239 av Vestlund, Börje (s)

av Vestlund, Börje (s)

den 10 februari

Interpellation

2009/10:239 Makedoniens diskriminering av hbt-personer

av Börje Vestlund (s)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (fp)

Makedoniens viktigaste utrikespolitiska prioriteringar just nu är medlemskap i EU och Nato. Vid Europeiska rådets möte i december 2005 gavs Makedonien kandidatlandsstatus, men förhandlingarna om EU-medlemskap har ännu inte påbörjats. Ytterligare reformer är nödvändiga för att Makedonien ska uppfylla kriterierna för förhandlingar om medlemskap i EU.

Som ett led i Makedoniens EU-strävanden har den makedoniska regeringen lämnat förslag till olika förändringar av den inhemska lagstiftningen så att landet uppfyller EU:s krav för ett medlemskap. Det kan särskilt noteras att de så kallade Köpenhamnskriterierna innebär att ansökarlandet måste respektera mänskliga rättigheter och dessa omfattar också respekt för hbt-personers mänskliga rättigheter.

Den makedoniska regeringens första förslag till ny diskrimineringslagstiftning i landet inkluderade även förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Det förslaget väckte dock stark kritik i konservativa grupper, som var rädda att förslaget skulle innebära att könsneutrala äktenskap skulle kunna införas i Makedonien.

Den makedoniska regeringen har nu backat från sitt ursprungliga förslag och strukit diskrimineringsgrunden sexuell läggning i förslaget till antidiskrimineringslag. Detta är oacceptabelt. Det går inte att välja och vraka när det gäller rätten att inte diskriminera.

Att situationen för hbt-personer inte är acceptabel i Makedonien framgår bland annat av den rapport om mänskliga rättigheter som sammanställts av Sveriges ambassad i Skopje. I denna rapport heter det bland annat att den nationella lagstiftningen på många punkter är diskriminerande för hbt-personer. Som exempel nämns att lagen som reglerar militärtjänst anger att homosexualitet är en straffbar handling. Denna lag bekräftas 2005 av Makedoniens författningsdomstol.

Svenska ambassaden anför vidare att homosexualitet är ett mycket känsligt ämne som får liten uppmärksamhet i den allmänna debatten. Toleransnivån mot hbt-personer är låg och få vågar öppet visa sin sexuella läggning av rädsla för att mista såväl arbete som vänner.

Det är således en angelägen uppgift att på olika sätt motverka diskrimineringen av hbt-personer i Makedonien. Här kan EU givetvis spela en viktig roll.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till statsrådet:

Hur avser statsrådet att inom EU driva frågan om hbt-personers mänskliga rättigheter i Makedonien?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-02-10 Anmäld: 2010-02-10 Besvarad: 2010-02-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)