LSS-utjämning

Interpellation 2005/06:108 av Qarlsson, Annika (c)

av Qarlsson, Annika (c)

den 14 november

Interpellation 2005/06:108 av Annika Qarlsson (c) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

LSS-utjämning

Det kommunala kostnadsutjämningssystemet för LSS infördes 2004. Regeringen har att besluta om när basåret som ligger till grund för koncentrations- och personalkostnadsindex ska uppdateras. Jag har vid flera tillfällen debatterat med statsrådet om nödvändigheten att detta basår ligger så nära i tiden som möjligt för att utjämningssystemet inte ska slå fel.

I budgetpropositionen för 2006 meddelades att man hade lyssnat på företrädarna för alla kommuner som påtalat bristerna. Regeringen föreslog då, den 20 september, att basåret skulle uppdateras till 2004. Många lättnadens suckar drogs i de kommuner som har omfattande LSS-verksamhet och som satt mitt uppe i budgetarbetet. Döm om deras förvåning när det den 12 oktober, 22 dagar senare, landar ett pressmeddelande från regeringen och Regeringskansliet med ett nytt beslut att åter ändra LSS-förordningen.

Argumenten för att inte ändra och att inte ändra för ofta har varit att det inte ska gå att räkna ut och planera för att på så sätt komma ett större stöd till del och att det inte ska vara möjligt att påverka. Nu har man ändrat flera gånger på kort tid med helt olika utfall. Det skadar förtroendet för regeringen i att ge långsiktiga och klara spelregler för kommunerna. Det är som alltid den enskilda kommunen som riskerar att sitta i kläm när det inte är klara långsiktiga spelregler. Återigen visar det sig att utjämningssystemet bara kan vara en övergångslösning. Eftersom det är en individuell rättighet som riksdagen beslutat om så ska det också vara ett statligt finansiellt ansvar att efterleva densamma.

Kommunerna måste få besked om LSS-utjämningen i god tid för att kunna planera därefter så att de ska kunna leva upp till de krav som ställs både på omsorg till kommuninvånarna och på god ekonomisk hushållning. Regeringen tar nu dessutom bort möjligheterna för kommunerna att överklaga när det blir fel inom LSS-utjämningen. Frågan framstår därför nu som än mer toppstyrd, samtidigt som man talar sig varm för det kommunala självstyret.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommunerna inom LSS-området?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2005-11-14 Anmäld: 2005-11-15 Besvarad: 2005-11-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.