Lokalt klimatarbete

Interpellation 2012/13:127 av Ernkrans, Matilda (S)

av Ernkrans, Matilda (S)

den 15 november

Interpellation

2012/13:127 Lokalt klimatarbete

av Matilda Ernkrans (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Det lokala klimatarbetet och den lokala innovationskraften i Sverige under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ska inte underskattas. De statliga medfinansieringsprogrammen Klimp och LIP skapade jobb och minskade utsläppen kraftigt. När Naturvårdsverket sammanfattade de lokala stödprogram som då fanns (Klimp och LIP) fann verket att investeringarna minskat utsläppen av växthusgaser med två miljoner ton om året, och energianvändningen minskade med 1 terawattimme. Investeringar på 8 miljarder kom till stånd med hjälp av bidrag på 1,8 miljarder.

Men framför allt gav klimatinvesteringarna människor i kommuner och lokalsamhällen hopp och kraft eftersom det visade att det går att åstadkomma något tillsammans. Alla de små åtgärderna i lokalsamhällena har tillsammans gett en stor del av den minskning av klimatutsläppen som vi hittills gjort i Sverige. Det har gett stimulans och positiv kraft till betydligt mer.

Detta är politik som vi Socialdemokrater drivit, och vi är oerhört förvånade att det inte är något Centerpartiet och Lena Ek ställt sig bakom. Nu har vi till riksdagen föreslagit ett nytt system med klimatinnovationer som kan hjälpa nya företag att etablera till exempel pilotanläggningar och utveckla idéer i fullskala. Detta tror vi kan ge fler jobb, exportinkomster och minska utsläppen.

Regeringen är ju i behov av insatser både för att minska utsläppen, klimatmålet för 2020 kommer inte att nås enligt Naturvårdsverkets rapport till FN och EU, och för att öka innovationskraften och jobben.

Varför säger miljöministern då nej till vårt förslag om ett klimatinnovationsprogram?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-15 Anmäld: 2012-11-15 Svar fördröjt anmält: 2012-11-29 Besvarad: 2012-12-19