Lokalisering av statliga myndigheter

Interpellation 2011/12:381 av Omanovic, Jasenko (S)

av Omanovic, Jasenko (S)

den 25 maj

Interpellation

2011/12:381 Lokalisering av statliga myndigheter

av Jasenko Omanovic (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Enligt tidningen Riksdag & Departement har sedan regeringsskiftet 2006 sammanlagt 55 myndigheter tillkommit och över hälften av dessa har hamnat i Stockholm. Det strider mot en bred syn inom politiken, att statlig verksamhet ska finnas i alla delar av landet.

Statliga myndigheter är särskilt viktiga på mindre orter, då de breddar den ofta smala arbetsmarknaden och gör det möjligt för personer med högre utbildning att stanna kvar på orten.

Statlig verksamhet är också viktig för lokalt företagande. Det handlar om service till dem, men utgör också betydande kundunderlag för småföretagare genom upphandling av tjänster och varor. Statliga myndigheter använder ett stort antal tjänster som taxi, städning och transporter. Man köper förbrukningsmaterial och måltider. Myndigheter gör därmed det möjligt för många småföretagare att överleva.

Myndighetsstrukturen förändras hela tiden, gamla läggs ned och nya tillkommer. Myndigheterna är en viktig del i den regionala tillväxten, varför det är angeläget att staten också i framtiden lokaliserar myndigheter ute i landet.

Avser näringsministern att motverka dagens utveckling och se till att flera statliga myndigheter i framtiden lokaliseras ute i landet för att stärka den regionala utvecklingen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-05-25 Anmäld: 2012-05-25 Svar fördröjt anmält: 2012-06-01 Besvarad: 2012-06-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.