Ljungskile

Interpellation 2001/02:105 av Torstensson, Åsa (c)

av Torstensson, Åsa (c)

den 26 november

Interpellation 2001/02:105

av Åsa Torstensson (c) till statsrådet Britta Lejon om Ljungskile

Ljungskileortens intresseförening, en av många föreningar runtom i landet vars medlemmar är starkt engagerade i det demokratiska samhällsarbetet, önskar ånyo att frågan om en delning av Uddevalla kommun i syfte att bilda en ny kommun, ska utredas. Frågan har tidigare hanterats av både Kammarkollegiet och regeringen med avslag som resultat. Ärendet avslogs av regeringen under 1997, men då det därefter har tillsats en demokratiminister med uppdrag att stärka det demokratiska arbetet, och som dessutom har en egen vision om att nyskapa 10 000 nya förtroendevalda, så borde ärendet ses i ett nytt ljus av förändringstankar.

Riksdagen anförde i ett tillkännagivande till regeringen under våren 2001 att en utredning om att bilda Ljungskile kommun borde tillsättas. Därefter har inte så mycket hänt. Förutom att Ljungskileortens intresseförening inte får klart besked om vad som kommer att gälla, så har inte heller riksdagens tillkännagivande till regeringen ännu hanterats.

Enligt medierna så argumenterar demokratiministern ena dagen, inför intresseföreningens representanter, för att regeringen trots riksdagsbeslut inte kommer att ta upp frågan om utredning. Dagen efter får samma representanter skriftligt besked om att demokratiministern inte kan ange när regeringen kommer att ta ställning. Vad är det som gäller egentligen? Det är uppenbart olyckligt att engagerade människor med stark tilltro till lokal demokrati, och som själva är beredda att som förtroendevalda ta ansvar för kommunala uppgifter, behandlas på ett sätt som leder till ökat misstroende mot dagens politiska system. En negativa känsla som i förlängningen är förödande och som leder till att ytterligare människor anser att det inte är någon idé att engagera sig, eftersom man ändå blir stoppad och motarbetad trots stora visioner. Därför blir mina frågor till demokratiministern inriktade på situationen för engagerade människor i Ljungskile. Frågan om demokratiministerns visioner om 10 000 nya förtroendevalda kunde dock lika gärna handla om regeringens hantering av Torslanda kommundel utanför Göteborg, som inte heller får besked ännu om deras möjligheter att bilda egen kommun.

Mina frågor är:

1.Vad avser demokratiministern göra för att förtydliga för ljungskileborna hur regeringen kommer att arbeta vidare med ny kommundelningsutredning?

2.Avser demokratiministern följa riksdagens uppmaning att på nytt låta genomföra en utredning om Ljungskiles möjlighet att bilda egen kommun?

3.Vad avser demokratiministern göra för att stärka människors engagemang och vilja att bli mer delaktiga och ta mer ansvar i det demokratiska arbetet på det sätt som ger sig uttryck hos dem som önskar bilda nya kommuner?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-26 Anmäld: 2001-12-04 Besvarad: 2002-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.