Livsmedelsförsörjningen i händelse av kris

Interpellation 2016/17:243 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vid Centralförbundet Folk och Försvars konferens i Sälen var inrikesministern inbjuden för att redogöra för regeringens samlade strategi för att rusta upp den civila beredskapen. 

Ett av inrikesministerns budskap var att ett modernt försvar inte ska bygga på strukturerna från förr, vilket ministern exemplifierade med bland annat livsmedelslager. Efter sitt anförande sa inrikesministern till massmedierna: "Självförsörjningsgraden är kanske inte det absolut viktigaste, vi kommer sannolikt att kunna utbyta varor med länder i vår närhet."

Detta reser naturligtvis frågetecken. Är livsmedelslager en sådan struktur som inte ska finnas i den framtida krisberedskapen? Anser regeringen inte att Sverige bör planera för en kris där vi inte kan ha ett omfattande varuutbyte med omvärlden?

Av erfarenhet vet vi att krigssituationer ofta innebär just svårigheter att importera livsmedel. Tyvärr ökar risken för krig, men också andra kriser. Sverige behöver en beredskap så att vår befolkning kan få mat i ett sådant läge.

Även de inrikes transporterna kan utsättas för allvarliga störningar i krig eller kris, vilket försvårar distributionen av bland annat livsmedel. Detta talar för att livsmedel behöver finnas distribuerat på olika platser innan kriget bryter ut.

Jag vill därför fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att Sveriges invånare inte ska stå utan livsmedel i ett läge där vår livsmedelsimport från omvärlden skurits av, eller då de inrikes transporterna drabbas av svåra störningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-19 Överlämnad: 2017-01-24 Anmäld: 2017-01-25 Svarsdatum: 2017-02-14 Sista svarsdatum: 2017-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)