Lissabonprocessens fortsättning

Interpellation 2009/10:180 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 12 januari

Interpellation

2009/10:180 Lissabonprocessens fortsättning

av Bosse Ringholm (s)

till finansminister Anders Borg (m)

När Europeiska rådet i mars 2000 beslutade om den så kallade Lissabonprocessen togs ett djärvt steg för att förbättra den ekonomiska tillväxten, den sociala sammanhållningen och miljön i Europa. Den svenska regeringen hade tagit mycket aktiv del i förberedelsearbetet och var en av tillskyndarna till beslutet.

Uppföljningen av de olika målen gavs stor vikt och många toppmöten har haft Lissabonprocessen som huvudtema. Under senare år har intensiteten i medlemsländernas engagemang tyvärr avtagit.

Nu är det dags för både bokslut och beslut om en uppföljning. Dessvärre var arbetet med Lissabonprocessen inte prioriterat under det svenska ordförandeskapet hösten 2009. EU-kommissionen har för avsikt att i februari presentera sina slutsatser om den fortsatta processen.

Jag vill därför fråga finansministern:

Vilka slutsatser har finansministern dragit av arbetet med Lissabonprocessen?

Vilka förslag och inspel har regeringen, på initiativ av finansministern, lämnat till EU-kommissionen inför nästa etapp av detta arbete?

Vilka förväntningar har finansministern på EU-kommissionens förslag om en uppföljning av Lissabonprocessen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-12 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)