Lissabonfördraget

Interpellation 2007/08:656 av Pålsson, Anne-Marie (m)

av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 8 maj

Interpellation

2007/08:656 Lissabonfördraget

av Anne-Marie Pålsson (m)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Den 13 december 2007 undertecknade den svenske statsministern Lissabonfördraget. Om allt går som planerat kommer riksdagen någon gång under hösten 2008 att godkänna fördraget.

Lissabonfördraget sägs göra EU mera effektivt och mera demokratiskt – fördraget innebär bland annat att EU-parlamentets ställning stärks.

Men vad händer med demokratin i medlemsländerna? Fördraget innebär ju dels att nya sakområden tillförs EU:s kompetensområde, dels att beslut i rådet kommer att tas med kvalificerad majoritet i stället för som nu under enighet. Konsekvensen av detta är att invånarna i varje medlemsland riskerar att påtvingas beslut som de själva, deras parlament och regering motsatt sig bara för att andra medlemsländer vill ha det så.

På vilket sätt anser statsrådet Malmström att Lissabonfördraget stärker och fördjupar demokratin totalt sett – i EU och i dess medlemsländer – och avser statsrådet att ta något initiativ i sammanhanget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-05-08 Anmäld: 2008-05-08 Svar fördröjt anmält: 2008-05-22 Besvarad: 2008-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)