Leveranssäkerheten för el

Interpellation 2017/18:368 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Inför varje vinter sammanställer Svenska kraftnät en rapport över kraftbalansen, det vill säga hur mycket elproduktion som finns att tillgå vid den tid då elförbrukningen förväntas vara som högst.

Här har Sverige historiskt sett haft en god marginal men går nu i rasande takt från att själv kunna klara av de timmar med högst elförbrukning till att bli än mer beroende av vår omvärld och fossil kraft, såsom kolkraft, för att klara av dessa timmar.

För en normalvinter är kraftbalansen fortfarande positiv men har gått från en marginal om ca 2 600 MW för vintern 2015/16 till ca 1 300 MW vintern därpå för att under den kommande vintern landa på 655 MW; en minskning i marginal med 75 procent. För en tioårsvinter har värdena gått från 1 071 MW till –247 MW och för innevarande vintern landar man på –845 MW.

I närtid kommer även kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 att stängas, vilket kraftigt kommer att påverka kraftbalansen negativt och där vi även för en normalvinter kommer att ha en negativ marginal.

I den energipolitik som bedrivs för stunden och som är aviserad i energiöverenskommelsen finns det inget som på något sätt hanterar denna utveckling eller styr mot att el ska alstras när behov finns.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

  1. Är statsrådet orolig över den utveckling vi nu ser?
  2. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa en fortsatt god leveranssäkerhet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-08 Överlämnad: 2018-02-09 Anmäld: 2018-02-13 Sista svarsdatum: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)