Läxhjälp till alla barn

Interpellation 2012/13:140 av Nilsson, Pia (S)

av Nilsson, Pia (S)

den 21 november

Interpellation

2012/13:140 Läxhjälp till alla barn

av Pia Nilsson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I våras lämnade 13 000 elever grundskolan utan tillräckliga kunskaper för att komma in på ett av gymnasieskolans nationella program. Samtidigt har Sverige tappat sin tätposition vad gäller skolans likvärdighet. I Sverige spelar elevens socioekonomiska bakgrund numera en allt större roll, vilket är djupt allvarligt, och det är ett stort misslyckande för skolpolitiken.

Regeringen gör uppenbarligen inte rätt saker för att vända den negativa utvecklingen i skolan, och regeringens ambitioner är alldeles för låga. Trots att regeringen presenterat ett oerhört stort budgetutrymme om 23 miljarder kronor går bara 4 procent till att stärka grundskolan, samtidigt som resultaten i grundskolan sjunker och de sociala klyftorna ökar.

Ökningen av individuellt arbete i skolan har i forskningsrapporter från Skolverket lyfts fram som en av anledningarna, jämte ökad segregation, särskiljande lösningar och ineffektiv resursfördelning, till att resultaten i skolan sjunker. Men eleverna ska inte lämnas åt sitt öde, vare sig i skolan eller med läxorna efter skoldagens slut.

Huruvida elever ska kunna få hjälp med läxorna ska inte avgöras av om de har föräldrar som har förmågan att hjälpa dem. Att föräldrar intresserar sig för och stöttar sina barn i skolarbetet är av stor betydelse för barnens skolframgång, och det är inte ett ansvar som ska läggas över på skolan. Däremot ska alla elever i skolan erbjudas läxhjälp när de behöver det.

Regeringens förslag om skatteavdrag för läxhjälp har kritiserats från många håll, inte minst från Skolverket, lärarfacken och kommunerna. Förslaget riskerar att undergräva förtroendet för skolans och lärarnas trovärdighet. Föräldrar som har råd kan köpa läxhjälp av samma lärare som sedan ska sätta betyg på barnet.

Med anledning av det vill jag fråga utbildningsministern:

1. Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter avvisar utbildningsministern Skolverkets och lärarfackens kritik att RUT-avdrag för läxhjälp hotar en likvärdig skola?

2. Vilka initiativ avser utbildningsministern att ta i fråga om hur skolor och lärare ska förhålla sig till att ge betald läxhjälp till vissa av sina elever?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2012-11-21 Inlämnad: 2012-11-21 Svar fördröjt anmält: 2012-12-05 Besvarad: 2012-12-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)