Lavallagen och konflikträtten

Interpellation 2013/14:157 av Larsson, Hillevi (S)

av Larsson, Hillevi (S)

den 21 november

Interpellation

2013/14:157 Lavallagen och konflikträtten

av Hillevi Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Den 27 februari 2013 riktades skarp kritik mot den svenska Lavallagen från International Labour Organizations expertkommitté, eftersom den strider mot ILO:s konvention 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten. Detta är en av de så kallade kärnkonventionerna.

Lavallagen, som Sverige antog efter att EU-domstolen dömt ut Byggnads och Elektrikerförbundets blockad (med krav på kollektivavtal) mot Vaxholmsbygget, innebär betydande begränsningar av fackliga organisationers möjligheter att vidta stridsåtgärder.

Lavallagen förbjuder inte stridsåtgärder men de krav fackliga organisationer kan ställa på avtal för utstationerad arbetskraft är ytterst begränsade.

ILO:s expertkommitté kräver att regeringen ändrar Lavallagen och att Byggnads och Elektrikerförbundet kompenseras för de skadestånd de dömdes att betala i samband med Vaxholmskonflikten.

Europarådets kommitté för sociala rättigheter dömer nu också ut Lavallagen för att den inskränker grundläggande fackliga rättigheter. Fackföreningar måste kunna ta till konfliktåtgärder för att alla som arbetar i Sverige ska ha samma rättigheter.

Mina frågor till ministern är:

Gör ministern det ställningstagande att de ILO-konventioner som Sverige anslutit sig till också är bindande för Sverige att följa?

Kommer ministern att vidta åtgärder för att ändra lagstiftningen och kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för skadestånden, i enlighet med kraven från ILO:s expertkommitté och Europarådets kommitté för sociala rättigheter?

Vad gör ministern på EU-nivå för att slå vakt om konflikträtten och kollektivavtalen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-21 Anmäld: 2013-11-21 Svar fördröjt anmält: 2013-12-03 Besvarad: 2013-12-18
Debatt (9 anföranden)