Lärares specialpedagogiska kompetens rörande neuropsykiatriska svårigheter

Interpellation 2016/17:624 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

I mars lade regeringen fram en promemoria avseende specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. I promemorian lämnas förslag till ändringar i examensbeskrivningarna för speciallärarexamen och specialpedagogexamen i högskoleförordningen (1993:100). Syftet med ändringarna är att säkerställa att framtida speciallärare och specialpedagoger har en fördjupad och breddad kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter.

Samtidigt vet vi i dag att ca 5 procent av barnen och ungdomarna i Sverige har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta motsvarar en till två elever i varje klass. Därtill vet vi också att det tar alldeles för lång tid innan en elev får sin diagnos. Under denna tid går eleven i en klass och har en lärare som endast gått lärarutbildningen, utan någon specialutbildning inom området. Dessa lärare ska hantera undervisningen för både de elever som har och de som inte har någon funktionsnedsättning.

Jag vill därför fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Varför har man inte infört ämnet kompetens inom neuropsykiatriska svårigheter i hela lärarutbildningen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2017-09-06 Överlämnad: 2017-09-07 Anmäld: 2017-09-12 Återtagen: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.