Länsrätten i Luleå

Interpellation 2007/08:720 av Lundh, Fredrik (s)

av Lundh, Fredrik (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:720 Länsrätten i Luleå

av Fredrik Lundh (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Domstolsverket har på uppdrag av regeringen utrett länsrätternas yttre organisation, bland annat för att kunna möta kraven på kortare handläggningstider. Det viktigaste motivet till en reformering av länsrättsorganisationen är enligt utredningen att höja kvaliteten i förvaltningsdomstolarna. Omorganisationen beräknas också på lång sikt minska kostnaderna för personal och förvaltning.

Enligt förslaget ska tio nya förvaltningsrätter inrättas, varav två i Norrland. För boende i Norrbottens län innebär det att länsrätten i Luleå läggs ned och att den närmaste rättsinstansen kommer att finnas i Umeå.

Det är ett orimligt förslag. Eftersom länsrätterna avgör i tvister mellan enskilda och myndigheter handlar frågan om rättstrygghet för den enskilde. Det handlar om skatter, kommunala beslut om bistånd av olika slag, rätt till sjukpenning och många fler för människor vardagsnära frågor.

Det är orimligt att en Kirunabo ska behöva åka 120 mil eller en Haparandabo över 70 mil när man vill få sin sak prövad i en domstol. En lång resa kan i många fall innebära att man avstår från att delta i förhandlingen, vilket riskerar att försämra rättstryggheten.

Jag vill fråga justitieministern:

1. Avser justitieministern att ta initiativ till att föreslå riksdagen att Domstolsverkets förslag om länsrätter fullföljs?

2. Vilka åtgärder avser justitieministern i så fall att vidta för att upprätthålla rättstryggheten i alla delar av landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Besvarad: 2008-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.