Länsrätten i Falun

Interpellation 2007/08:793 av Runeson, Carin (s)

av Runeson, Carin (s)

den 14 maj

Interpellation

2007/08:793 Länsrätten i Falun

av Carin Runeson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

På regeringens uppdrag har Domstolsverket gjort en utredning angående länsrätternas yttre organisation. Förslaget innebär bland annat att landets 23 länsrätter reduceras till 10. Den nya benämningen ska vara förvaltningsrätter.

Enligt utredningen är motivet till omorganisationen att få en högre kvalitet på förvaltningsdömandet och dessutom en effektivare organisation.

Om det nyligen presenterade förslaget till förvaltningsrättsorganisation leder till beslut innebär det bland annat att länsrätten i Falun läggs ned och att verksamheten dessutom kommer att delas.

De ärenden som rör Falun och den norra delen av länet överförs till Sundsvall, och de ärenden som rör Borlänge och den södra delen av Dalarna förs över till Uppsala.

Av flera skäl är förslaget helt oacceptabelt och verkar dessutom föga genomtänkt. Att rita en förvaltningsrättskarta innan Ansvarskommittén satt punkt för sitt arbete synes tämligen oklokt.

I Dalarna såväl som på andra håll i landet arbetar många goda krafter för att utveckla länet. Inte minst inom länsstyrelsen och i Region Dalarna, där länets samtliga 15 kommuner finns representerade, görs stora satsningar på att utveckla Dalarna ytterligare.

Om länsrätten försvinner skulle det innebära ett stort steg bakåt för länet och för den statliga servicen. Att dessutom föreslå en gränsdragning rakt genom Dalarna, mellan Falun och Borlänge, är i dubbel bemärkelse ett streck i räkningen, en gränsdragning som delar länet och försvårar samarbetet kommunerna emellan.

För de personer som ska inställa sig i länsrätten eller förvaltningsrätten ökar reseavståndet och därmed tidsåtgången väsentligt, vilket i sin tur medför ökade kostnader.

Med tanke på avstånden till de tänkta förvaltningsrättsorterna, och då framfö allt från Falun till Sundsvall, finns stor risk för att rättssäkerheten blir lidande.

Min fråga till justitieministern är därför:

Vilka åtgärder kommer justitieministern att vidta för ett bibehållande av länsrätten i Falun och därmed en viktig del av den statliga servicen i Dalarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-14 Anmäld: 2008-05-14 Besvarad: 2008-06-03