Långsiktiga effekter av sänkt skatt på arbete

Interpellation 2019/20:106 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Med regeringens budget avskaffas nu den så kallade värnskatten. Regeringen själv lyfter ett antal effekter som värnskattens avskaffande medför, exempelvis att det kan väntas leda till fler arbetade timmar motsvarande ca 7 000 årsarbetskrafter och bidra till ökad medelarbetstid. Enligt regeringen förväntas skattesänkningen bidra positivt till bnp, och regeringen anger även att den långsiktiga självfinansieringsgraden för reformen bedöms ligga nära 100 procent.

År 2016 införde regeringen en avtrappning i jobbskatteavdraget för vissa inkomster över ca 50 000 kronor, med en avtrappningstakt på 3 procent.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Givet de slutsatser som ministern har redogjort för kopplat till värnskattens avskaffande i budgeten, hur stor långsiktseffekt anser ministern att avtrappningen av jobbskatteavdraget har på offentliga finanser?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-11-06 Överlämnad: 2019-11-06 Återtagen: 2019-11-07 Anmäld: 2019-11-07 Sista svarsdatum: 2019-11-20