Långsiktig hållbarhet i tillväxten

Interpellation 2011/12:311 av Åström, Karin (S)

av Åström, Karin (S)

den 30 mars

Interpellation

2011/12:311 Långsiktig hållbarhet i tillväxten

av Karin Åström (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Gruvindustrin är en strategiskt viktig näring för Sverige. Den globala efterfrågan på svenska mineraler och metaller från tillväxtländer innebär att den svenska gruvnäringen är på väg att återta en betydelsefull roll för hela den svenska ekonomin. En modernisering av det svenska samhället där vi möter de miljö- och klimatutmaningar vi står inför är också beroende av svensk gruvnäring och industri.

Genom nya gruvetableringar skapas framtidstro i regioner som tidigare drabbats av hög arbetslöshet och utflyttning. Samtidigt har gruvbrytning stor påverkan på miljö och omgivning. Detta ställer stora krav på att gruvnäringen tar till vara och värnar gemensamma miljöutrymmen och ligger i framkant när det gäller att använda miljövänlig teknik och ta ansvar för det lokala och regionala samhället.

Northland Resources öppnar sin järnmalmsgruva i Kaunisvaara i Pajala kommun nästa år. Redan nu så innebär etableringen mycket positivt för Pajala. Pajala är en kommun där det efter mer än ett halvt århundrades tillbakagång nu går att säga att det vänt och finns framtidstro och framtidshopp.

Samtidigt så finns det många utmaningar för att få denna vändning att innebära en långsiktig, positiv utveckling för Pajala. Nya bostäder, behovet av infrastruktursatsningar och uppbyggnaden av offentlig service är nödvändigheter som måste lösas. Detta är uppgifter som är mycket stora för en liten kommun som Pajala. Ansvaret för dessa är viktigt om den möjliga tillväxt som finns ska tas till vara på ett bra sätt och betyda en uthållig samhällsutveckling.

Det är också viktigt att vi som långsiktigt goda samhällsbyggare ser de samhällsmöjligheter som finns. När en stor arbetsplats och arbetsgivare som blir dominerande i en liten kommun som Pajala är det en klok politik att fundera över hur och på vilket sätt näringslivet, kommunens service och utbildningsmöjligheter kan breddas – detta för att åstadkomma en långsiktigt positiv och hållbar utveckling av den tillväxt vi nu ser i gruvnäringen.

Utifrån detta vill jag ställa följande fråga till näringsministern:

Avser näringsministern att ta några initiativ för att de positiva investeringarna i gruvnäringen i Pajala också leder till en långsiktig, hållbar utveckling för hela kommunen enligt intentionerna i det program som riksdagen beslutat ska tas fram för gruv- och mineralindustrin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-30 Anmäld: 2012-04-10 Besvarad: 2012-04-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)