Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjourer

Interpellation 2012/13:444 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 23 maj

Interpellation

2012/13:444 Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjourer

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Rapporter från landets kvinno- och tjejjourer visar att de är oroliga för sin framtid. Enligt ett uttalande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, pågår en utveckling där Socialstyrelsen skärper kraven på kommunerna vad gäller deras skyldighet att erbjuda skydd och stöd åt kvinnor som utsatts för mäns våld. Det leder till att kommunerna i sin tur ställer krav på kvinnojourernas verksamhet och tillgänglighet – utan att förstärka deras resurser och utan att garantera dem långsiktig finansiering.

Sedan regeringen införde möjligheten för kvinnojourer och kommuner att söka statliga medel till tillfälliga utvecklingsprojekt har många kommuner minskat sina verksamhetsbidrag till kvinnojourerna eller helt enkelt slutat räkna upp dem varje år, vilket i realiteten blir en minskning. Flera kommuner hänvisar jourerna till att söka medel från Socialstyrelsen för den löpande verksamheten, trots att statliga medel inte kan finansiera detta.

Nu leder signaler från regeringen och därmed Socialstyrelsen till att kommuner flaggar för att de inte längre kommer att ge medel till jourernas verksamhet utan endast till kvinnor som kommer med socialtjänstens stöd. Det stödet riskerar dessutom att upphöra utan föregående varning.

Kvinnor och tjejer som utsätts för mäns våld kan komma från alla samhällsklasser och situationer i livet. De kommer inte per automatik till socialtjänsten, däremot kommer de till kvinno- eller tjejjouren. Utan långsiktiga och stabila ekonomiska villkor för kvinnojourerna är det omöjligt att garantera stöd och skydd för alla kvinnor, tjejer och barn.

Även tjejjourernas viktiga förebyggande och stödjande arbete riskerar att stå helt utan finansiering om det bara är socialtjänstens placeringar i skyddat boende som ska finansieras. Tjejjourerna gör ett otroligt viktigt arbete med att stötta tjejer som inte har någon annanstans att vända sig, och jourerna har ett hårt tryck på sin verksamhet.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kvinno- och tjejjourerna ska kunna fortsätta att erbjuda ett långsiktigt kvalitativt stöd till kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att alla kvinnor som utsätts för mäns våld har fortsatt tillgång till stöd och skydd, oavsett kontakt med socialtjänsten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-23 Anmäld: 2013-05-23 Besvarad: 2013-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)