Landshövding i Kalmar län

Interpellation 2011/12:130 av Örnfjäder, Krister (S)

av Örnfjäder, Krister (S)

den 18 november

Interpellation

2011/12:130 Landshövding i Kalmar län

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

I april månad 2011 gick den tidigare landshövdingen Sven Lindgrens förordnande ut. Den 28 september 2011 lämnade Lena Hallengren in en skriftlig fråga till statsrådet Stefan Attefall.

Frågan utmynnade i följande frågeställning: Vilka åtgärder ämnar statsrådet Attefall vidta för att Kalmar län snarast ska få en ny landshövding?

Statsrådet lämnade ett svar den 5 oktober där han försäkrade att frågan om utnämning av en ny landshövding i Kalmar län är prioriterad och att han snarast möjligt avsåg att slutföra rekryteringen.

Nu har det snart passerat ytterliggare två månader utan att en ny landshövding har presenterats. Det innebär sju månader utan landshövding i Kalmar län som ska leda arbetet. Är det en tillfällighet?

Samtidigt så har det till riksdagen inkommit en proposition (prop. 2011/12:31) från regeringen som statsrådet Stefan Attefall undertecknat. Denna proposition har titeln Ändring av viss länsstyrelseverksamhet. Propositionen handlar om att viss länsstyrelseverksamhet bör koncentreras till ett mindre antal länsstyrelser. Ett antal länsstyrelser, sju stycken, pekas ut. Ingen av dem är Kalmar län. Är det en tillfällighet?

Jag vill därför fråga statsrådet Stefan Attefall följande:

Vilka är statsrådets avsikter med Kalmar län vad gäller en egen länsstyrelse i framtiden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-18 Anmäld: 2011-11-22 Svar fördröjt anmält: 2011-11-23 Besvarad: 2011-12-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)