läkemedel till barn

Interpellation 1999/2000:254 av Israelsson, Margareta (s)

av Israelsson, Margareta (s)

den 22 februari

Interpellation 1999/2000:254

av Margareta Israelsson (s) till socialminister Lars Engqvist om läkemedel till barn

Två av tre barn inom slutenvård ordineras läkemedel som inte godkänts för barn. Bland nyfödda i intensivvård är andelen hela 90 %.

Eftersom barn utgör en liten och relativt frisk del av befolkningen genomför läkemedelsföretagen oftast inte prövningar på barn innan preparaten släpps ut på marknaden. Det innebär att barn riskerar att undanhållas viktiga läkemedel eller bli felbehandlade. I dag saknas det kunskap om vilka doser och intervaller som ger bäst behandlingsresultat på barn i varje enskilt fall.

Den europeiska studien (BMJ 2000; 320:79@81) har granskat 2 384 läkemedelsordinationer till totalt 669 barn i åldrarna 1 vecka till 21 år. Studien har pågått under fyra veckor på barnmedicinska kliniker, i Sverige, Nederländerna, Italien, England och Tyskland, och visar att 67 % av barnen ordinerades icke godkända läkemedel, läkemedel givna på icke godkänt sätt eller vid en diagnos för vilket läkemedlet inte var godkänt.

Enligt studien låg problemen för Sveriges del först och främst i dosstorlek och dosintervall. Anders Rane, professor på Huddinge sjukhus och ansvarig för den svenska delen av studien, menar att underbehandling av läkemedel är ett lika stort problem som läkemedelsbiverkningar. Han menar att man inte enbart kan utgå från patientens vikt vid doseringen om man vill vara säker på att läkemedlet ska ge full effekt. Ett barn i 4@8-årsåldern har exempelvis en effektivare nedbrytning och utsöndring än en vuxen individ, medan nyfödda har en mindre nedbrytning. Vi måste skapa oss en större kunskap om hur nedbrytningen av läkemedel i kroppen sker på barn och ungdomar i puberteten.

Både i USA och i Storbritannien försöker man komma till rätta med det här problemet genom ny lagstiftning.

Med anledning av detta vill jag nu fråga socialministern:

Avser regeringen vidta några åtgärder för att få läkemedelsföretagen att utföra kliniska prövningar på barn vid införandet av nya läkemedel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-22 Anmäld: 2000-03-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.