Lagstiftning om skolkuratorer

Interpellation 2008/09:522 av Kakabaveh, Amineh (v)

av Kakabaveh, Amineh (v)

den 13 maj

Interpellation

2008/09:522 Lagstiftning om skolkuratorer

av Amineh Kakabaveh (v)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Under den nuvarande lågkonjunkturen med minskade skatteintäkter och underskott i de kommunala budgetarna är verksamheter som inte tydligt regleras i lag särskilt utsatta. Det gäller till exempel skolkuratorer, som redan har fått känna på de försämrade ekonomiska förutsättningarna. Enligt Sveriges Skolkuratorers Förening tillsätts inte längre vikarier i många kommuner om den ordinarie skolkuratorn är sjuk, och de har fått signaler om att ytterligare nedskärningar kommer att göras.

Hur mycket som satsas på elevhälsan i allmänhet och skolkuratorer i synnerhet skiljer sig mycket mellan kommunerna och inte minst i de fristående skolorna. Det finns anledning att befara att skillnaderna kommer att öka ytterligare på grund av den ekonomiska krisen. Det har redan tidigare, oavsett ekonomiska kriser, ställts krav från olika organisationer, bland annat BO och SSR, att lagstiftningen om skolkuratorer måste skärpas. Vänsterpartiet har också föreslagit tydligare föreskrifter angående skolornas skyldigheter vad gäller elevhälsa inklusive skolkuratorer för att skapa likvärdighet för eleverna, oavsett vilken skola de går på.

Vid Folkpartiets kommunala riksmöte för drygt ett år sedan lovade utbildningsminister Jan Björklund en förstärkning av elevhälsan inför 2009. Ministern sade att alla elever, i mån av behov, ska ha tillgång till skolsköterska och skulkurator. Löftet var att förändringen ska skrivas in i den nya skollagen som presenteras inom kort.

Jag vill därför fråga utbildningsministern:

Vad avser ministern att göra för att förverkliga sitt tidigare löfte om att lagstifta om tillgången till skolkuratorer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-13 Anmäld: 2009-05-13 Besvarad: 2009-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)