lagreglering av mediet Internet

Interpellation 1999/2000:88 av Olander, Ronny (s)

av Olander, Ronny (s)

den 18 november

Interpellation 1999/2000:88

av Ronny Olander (s) till justitieminister Laila Freivalds om lagreglering av mediet Internet

Internet är ett nytt medium. Ingen extern part kan kvalitetssäkra innehållet i Internet och det innebär att bruket av Internet måste omgärdas med en helt annan kritisk hållning än vad som gäller medier i allmänhet.

En reglering av innehållet på Internet och i andra nya elektroniska medier har visat sig svår.

Nya medier

Vad är Internet?

Internet brukar beskrivas som ett världsomspännande nät för kommunikation mellan datorer.

Inget eget medium

Mediekommittén, som hade i uppdrag att analysera tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämplighet på nya medier, fann att Internet inte kan betraktas som ett eget medium utan i stället är ett system som möjliggör olika former av datorkommunikation, t.ex. e-post, elektroniska anslagstavlor, informationsdatabaser och ljudradiosändningar. Därför föreslog kommittén inte heller några särskilda regler för Internet.

Varje användning av Internet får bedömas för sig när det gäller att avgöra grundlagarnas tillämplighet. Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor däremot är en förbudslagstiftning som kommit till för att hindra yttranden av icke önskvärt slag.

Grundlagsskydd för Internet

Internet anses som sagt inte vara något eget medium utan varje användning får betraktas var för sig när eventuellt grundlagsskydd prövas. De regler som kan komma i fråga är främst yttrandefrihetsgrundlagens regler om radioprogram, databaser eller eventuellt tryckfrihetsförordningens bilageregel. Kommittén kom t.ex. fram till att elektronisk post i vissa fall kan få grundlagsskydd med stöd av 1 kap. 6 § YGL (radioprogram riktade till allmänheten). Är rekvisitet "på begäran" uppfyllt kan å andra sidan databasregeln i 1 kap. 9 § YGL eller bilageregeln i 1 kap. 7 § andra stycket TF vara tillämpliga. Staten har t.ex. gjort det genom att lagstifta om ansvar för innehållet på elektroniska anslagstavlor.

Lagen om elektroniska anslagstavlor

Den första maj förra året trädde en ny lag om ansvar för s.k. elektroniska anslagstavlor i kraft (lag 1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Tillhandahållaren ska vidare vara skyldig att lämna användare av tjänsten viss information och att ta bort vissa slag av straffbara meddelanden.

Vad är en elektronisk anslagstavla?

En elektronisk anslagstavla är en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden, t.ex. BBS (Bulletin Board System), databastjänst och onlinetjänst. Denna tjänst är ett sätt att använda Internet och går till så att databaser upprättas med möjlighet för stora grupper av användare att tillföra databasen egna meddelanden och läsa andras meddelanden. Elektronisk post som förmedlas via Internet räknas inte som en elektronisk anslagstavla.

Straffbara meddelanden

Tillhandahållarens ansvar är att hålla uppsikt över tjänsten och tillgängligheten för andra användare. Men en civiliserad värld kan aldrig acceptera att Internet används i brutala ovärdiga sammanhang. Dessa är så avskyvärda att man inte ens kan skriva om detta. Lagstiftningen och regleringen ute i världen måste uppmärksammas.

Sverige är redan i dag ett land som har en mycket glädjande stor utbyggnad av Internet och bredbandsteknik och att i svensk skola kunna konstatera att barnen från första klass ska ha en egen e-mailadress är väldigt positivt. Samtidigt kan det väcka farhågor, med tanke på det negativa användandet av Internet.

Regeringen bör agera ännu mera både nationellt och internationellt med tanke på den världsomfattande webben. Arbetet inom EU bör särskilt uppmärksammas enligt min mening, likväl FN:s barnkonvention som världens länder har undertecknat.

Det torde stå klart att oaktat lagstiftning och seriöst arbete inom området samt diverse olika tolkningar uppstår det både vid nationell och internationell prövning det förhållandet att man inte kan tillåta gränsöverskridande medier/Internet att sprida våldshandling, rasism, pornografi och barnpornografi samt att man inte kan tillåta brist på respekt riktat mot vuxna människor, barn och djur. En civiliserad värld med grundvärderingar om etik och moralbegrepp kan aldrig acceptera ett Internet med förråande tema och inslag.

Min fråga till justitieministern är:

Avser ministern att ta ytterligare initiativ inom Internetområdet i syfte att få skärpt lagstiftning för att förhindra den negativa användningen av Internet som ovan beskrivits i interpellationen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-18 Anmäld: 1999-11-23 Besvarad: 1999-11-26