Lagändringar med anledning av Lavalmålet

Interpellation 2007/08:562 av Larsson, Lars Mejern (s)

av Larsson, Lars Mejern (s)

den 4 april

Interpellation

2007/08:562 Lagändringar med anledning av Lavalmålet

av Lars Mejern Larsson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

EG-domstolens dom i Laval-Vaxholmsmålet i december förra året var ett hårt slag mot den svenska modellen med ansvarstagande fackföreningar och starka kollektivavtal. Domen har gjort att det nu är oklart om svenska kollektivavtal gäller för utländska företag på den svenska arbetsmarknaden. Domen öppnar för lönedumpning, inte bara inom byggbranschen i Sverige utan inom stora delar av arbetsmarknaden i hela EU-området. Detta är fullständigt oacceptabelt.

Själva grunden för vårt EU-medlemskap var att den svenska modellen på arbetsmarknaden skulle lämnas orörd. Detta var också utgångspunkten för en majoritet av svenska folket som röstade ja till medlemskapet. I och med EG-domstolens dom är dessa förutsättningar rubbade. Det krävs nu snabba förändringar i den svenska lagstiftningen för att garantera att svenska löner och arbetsvillkor ska gälla för allt arbete i Sverige.

Svenska löntagare måste ha besked om regeringens hållning i frågan. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över hur konsekvenserna av domen ska hanteras. Utredningen har fått ett år på sig innan man behöver presentera några åtgärder. Detta är en oacceptabelt lång tid med tanke på att Arbetsdomstolen avgör domen och att EU:s nya fördrag ska antas av den svenska riksdagen.

Jag vill fråga arbetsmarknadsministern:

1. Avser arbetsmarknadsministern att genomföra de lagstiftningsförändringar som är nödvändiga för att svenska kollektivavtal ska kunna tillämpas fullt ut för allt arbete inom Sverige?

2. Avser arbetsmarknadsministern att lämna besked om regeringens inställning i frågan innan utredningen är klar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-04-04 Anmäld: 2008-04-07 Svar fördröjt anmält: 2008-04-16 Sista svarsdatum: 2008-04-18 Besvarad: 2008-05-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.