Kvoteringsiver inom brandkåren

Interpellation 2012/13:365 av Ekeroth, Kent (SD)

av Ekeroth, Kent (SD)

den 4 april

Interpellation

2012/13:365 Kvoteringsiver inom brandkåren

av Kent Ekeroth (SD)

till försvarsminister Karin Enström (M)

För inte så länge sedan var kraven för att bli brandman mycket högre än de är i dag. Men kraven började sedermera sänkas för att de styrande av någon anledning såg det som ett problem att, som statliga Räddningsverket uttryckte det, ”alltför hårda fysiska test leder till att få kvinnor blir brandmän”.

Stefan Lundqvist, utbildningsansvarig på Räddningsverket, sade följande:

”Räddningstjänsten ska avspegla samhället i stort.”

Räddningsverkets förslag om att ta fram nya riktlinjer för anställningskraven på brandmän välkomnades av Per Widlundh, förbundsdirektör för Räddningstjänst Syd:

”Naturligtvis ska både killar och tjejer klara av jobbet men ett par av momenten i testerna som vi använder i dag kan missgynna kvinnor.”

Detta är inget annat än oerhört anmärkningsvärt. En brandkårs viktigaste uppgift är att rädda liv, inte uppfylla politiska mål om att spegla befolkningssammansättningen i landet.

Tidningen Dispatch International har uppmärksammat detta och skrev bland annat om att Räddningstjänst Syd valt bort rutinerade och kompetenta svenska män, till förmån för kvinnor och invandrare, som saknade grundläggande kunskaper och/eller förutsättningar.

Räddningstjänst Syd skriver: ”Ett av våra mål är att distrikt Lund 2015 ska vara en jämställd arbetsplats fri från diskrimination och kränkande behandling. Målet är att tre av fem arbetslag ska ha lika många kvinnor som män.” Hur kan det vara ett mål?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kallar det ”sned” fördelning att ”endast ett par procent av de heltidsanställda brandmännen och räddningstjänstpersonal i beredskap är kvinnor”. Men det enda ”sneda” vore att anställa personal som inte klarar uppgiften.

Alla tre storstadsregionerna i Sverige har sänkt de fysiska minimikraven för brandmän – allt för att uppnå det som beskrivs ovan.

Antagningskraven har sänkts, diskriminering av män och svenskar har institutionaliserats. Allt detta leder till minskad säkerhet för allmänheten.

Vilket anser försvarsministern ha högst prioritet: Att räddningstjänsten ska spegla befolkningssammansättningen eller att räddningstjänsten ska fokusera på att rädda liv?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-04-04 Anmäld: 2013-04-08 Besvarad: 2013-04-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)