Kvotering till bolagsstyrelser

Interpellation 2009/10:19 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 29 september

Interpellation

2009/10:19 Kvotering till bolagsstyrelser

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig samhällsfråga som borde stå högt på dagordningen för den svenska regeringen år 2009. Ett av flera eftersatta områden är kvinnors representation i svenska börsbolags styrelser. Endast ett av tio börsföretag har en jämn könsfördelning i styrelsen, enligt tidningen Veckans Affärer. I mer än vart femte bolag består styrelserna enbart av män.

Bland samtliga svenska börsföretag är andelen kvinnor i styrelsen under 20 procent. I bara 10 procent är styrelserna jämställda, i bemärkelsen minst 40 procent av vardera könet.

Frågan är inte ny. Möjliga lösningar, till exempel lagstiftning om kvotering liknande den som genomförts i Norge, har förts fram. Men Sveriges nuvarande regering har hittills avvisat denna väg, trots att den bevisligen lett till förändring och förbättring.

Tidigare i år skickade näringsminister Maud Olofsson och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni ett brev till 342 valberedningar för att få veta vad de gjort för att få en jämnare könsfördelning i styrelserna. Så sent som i augusti hade, enligt Svenska Dagbladet, endast 77 svarat.

Jag frågar mig varför ministern fortsätter att motsätta sig lagstiftning om kvotering.

Min fråga till näringsministern blir därför:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att situationen ska förändras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-29 Anmäld: 2009-09-30 Svar fördröjt anmält: 2009-10-12 Besvarad: 2009-10-23
Debatt (9 anföranden)