Kvinnors rätt till sin egen kropp

Interpellation 2013/14:315 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 27 februari

Interpellation

2013/14:315 Kvinnors rätt till sin egen kropp

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 fastslog att kvinnors reproduktiva hälsa är en viktig förutsättning för jämställdhet mellan könen. På denna avgörande punkt reserverade sig dock 65 länder. Det förekommer enligt flera pålitliga källor 19 miljoner illegala aborter årligen i världen, som resulterar i 68 000 dödsfall. Därtill kommer ett stort okänt antal skadade kvinnor till följd av illa utförda aborter. Detta undertryckande av kvinnors rätt till sin egen kropp är en av grundpelarna i ett uråldrigt patriarkalt förtryck som fortfarande är förhärskande i många länder och i alla världsdelar – Europa ej undantaget.

Även inom EU förekommer detta förtryck och motiveras mycket ofta utifrån omoderna tolkningar av religiösa urkunder som när det gäller kvinnors reproduktiva hälsa och kvinnors rättigheter men saknar relevans i vår tid. För att kvinnors rättigheter ska stärkas och jämställdheten mellan könen ska kunna bli verklighet krävs att kvinnors rätt till sin egen kropp försvaras mot de reaktionära krafter som förvägrar dem denna rätt.

Till dessa bakåtsträvande och kvinnofientliga krafter sällar sig till exempel EU:s hälsokommissionär Tonio Borg. Tillsättningen av honom som hälsokommissionär är uttryck för kvinnofientliga krafters ökade inflytande inom EU och en varningssignal till alla som kämpar för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Vänsterpartiet, precis som kvinnorörelsen, menar att Sverige tydligt ska stå upp för aborträtten – men vi vill inte att aborträtten ska regleras på EU-nivå. Inom EU finns dock krafter som verkar för jämställdhet och kvinnors rättigheter. De återfinns både bland sekulära och troende. Dessa krafter såväl kristna (både protestanter och katoliker) som muslimer borde kunna förenas i gemensam kamp mot reaktionens och kvinnofientlighetens apostlar.

Med anledning av detta vill jag fråga EU-minister Birgitta Ohlsson:

1. Vad avser statsrådet att göra för att inom EU stärka kvinnors rättigheter när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rätten till abort i världen?

2. Vad avser statsrådet att göra för att påverka olika sekulära och religiösa krafter inom EU för att uppnå detta mål?

3. Avser statsrådet att verka för att Sverige tillsammans med andra EU-länder i FN ska stärka kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rätten till sin egen kropp?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-02-27 Anmäld: 2014-02-27 Svar fördröjt anmält: 2014-03-05 Besvarad: 2014-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)