Kvinnors löner och inkomster

Interpellation 2006/07:10 av Brink, Josefin (v)

av Brink, Josefin (v)

den 10 oktober

Interpellation

2006/07:10 Kvinnors löner och inkomster

av Josefin Brink (v)

till statsrådet Sven Otto Littorin (m)

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män beror i begränsad omfattning på ren lönediskriminering, så som den definieras i jämställdhetslagen. I stället är det stora problemet att yrkesgrupper som är dominerade av kvinnor värderas lägre och betalas sämre än yrkesgrupper som domineras av män. Detta förhållande gäller i stort sett i lika hög grad inom privat som inom offentlig sektor. De allra lägsta lönerna återfinns i serviceyrken i den privata sektorn.

Utvärderingar gjorda av Stadsledningskontoret i Stockholms stad har visat att konkurrensutsättningen av delar av äldreomsorgen inte påverkade lönerna i positiv riktning. De anställda som tillhör LO-kollektivet fick i stället en sämre löneutveckling än de anställda som jobbade i kommunalt drivna äldreboenden.

Varken diskrimineringslagstiftningen i nuvarande utformning eller konkurrensutsättning av offentlig verksamhet kan därför ses som framkomliga vägar för att höja den generella lönenivån i kvinnodominerade yrken. Särskilt tydligt är detta för de lägst avlönade kvinnorna med kort utbildning.

Vid sidan av lönenivåerna är deltidsarbetslöshet ett stort problem för många kvinnor. Minst 200 000 personer arbetar i dag deltid mot sin vilja, och en majoritet av dem är LO-anslutna kvinnor med redan låga löner. Deltidsarbetslösheten ger sämre inkomster och därmed också lägre ersättning från socialförsäkringssystemen, inklusive pensionen. Deltidsanställda har också sämre löneutveckling, sämre möjligheter till fortbildning och sämre karriärmöjligheter än heltidsanställda.

Lagstiftad rätt till heltid har länge varit ett prioriterat krav från de stora kvinnodominerade fackförbunden inom LO. I höst skulle en proposition om rätt till heltid ha lagts fram om det blivit rödgrön majoritet i riksdagen i valet.

I regeringsförklaringen som presenterades av Fredrik Reinfeldt den 6 oktober 2006 aviseras skatteförändringar som ska göra det mer lönsamt att gå från deltids- till heltidsarbete. Dock nämns ingenting om de deltidsarbetslösas rätt att erbjudas jobb på heltid. Detta trots att bekämpning av arbetslösheten och ett ökat arbetskraftsdeltagande sägs vara ett prioriterat mål för regeringen.

Jag vill fråga statsrådet:

1.   Avser statsrådet att vidta konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken?

2.   Avser statsrådet att bidra till att öka kvinnors arbetskraftsdeltagande och inkomster genom att föreslå en lagstiftad rätt till heltidsanställning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-10-10 Anmäld: 2006-10-11 Besvarad: 2006-10-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)