Kvinnors ekonomi

Interpellation 2009/10:292 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 18 mars

Interpellation

2009/10:292 Kvinnors ekonomi

av Fredrik Lundh Sammeli (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Jämlikheten mellan män och kvinnor i Sverige har nått långt. Ett stort och viktigt område kvarstår – ekonomin.

Alltför många kvinnor kan inte försörja sig själva, då de har för låg lön. En låg lön ger en låg föräldra- och sjukpenning liksom en låg ersättning vid arbetslöshet. Låga inkomster ger en låg pension på äldre dagar. På så sätt tvingas många kvinnor att vara ekonomiskt beroende av männen eller av samhället för sin försörjning livet igenom.

Anledningen till kvinnors låga löner är att de arbetar inom låglöneyrken och att många jobbar deltid. Dessutom stannar kvinnorna hemma när barnen är små eller sjuka. Det påverkar deras karriär och deras inkomster.

Även regeringens politik har väsentligt påverkat kvinnors ekonomi negativt. Olika undersökningar visar att sänkning av inkomst- och fastighetsskatter i huvudsak har gynnat män. Vårdnadsbidraget har lett till att unga kvinnor stannar hemma i stället för att arbeta. Sänkta ersättningsnivåer för föräldraledighet och sjukersättning drabbar kvinnor, för att ta några exempel.

Regeringens ekonomiska politik bidrar till att skillnaderna i kvinnors och mäns ekonomi kvarstår.

Vilka åtgärder är finansministern nu beredd att vidta för att minska den ekonomiska ojämställdheten mellan landets kvinnor och män?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-03-18 Anmäld: 2010-03-18 Besvarad: 2010-04-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.