kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet

Interpellation 2001/02:378 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 17 april

Interpellation 2001/02:378

av Ulla-Britt Hagström (kd) till statsrådet Ulrica Messing om kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet

Östersjöområdet förväntas i framtiden bli en av Europas mest dynamiska och expansiva tillväxtregioner. Genom de s.k. Östersjömiljarderna har Sverige under en femårsperiod fram till år 2003 beslutat att satsa 2 miljarder kronor för att stimulera ekonomiskt utbyte, tillväxt och sysselsättning i Sverige och Östersjöregionen samt att stärka svenska företags positioner i regionen. Sveriges Östersjömiljardsatsning tycks dock gå kvinnorna förbi.

Det är viktigt att uppmuntra kvinnor till aktivt deltagande i demokratiprocessen och att uppmärksamma kvinnors företagande som en betydelsefull faktor i detta arbete. Kvinnoföretagandet måste synliggöras, värderas och uppmuntras också i handelsprocessen. Det är därför viktigt att stödja kvinnor runt Östersjön i jämställdhetskampen.

Undertecknad diskuterade i en interpellationsdebatt (den 29 november 1999 "Östersjöcentrum för kvinnors företagande") denna fråga med statsrådet Mona Sahlin, som lovade att följa upp resultaten av Östersjömiljarderna ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta har ännu inte gjorts och det har visat sig att det är få projekt inom ramen för Östersjömiljarderna som har varit inriktade på kvinnors roll i Östersjösamarbetet eller genomsyrats av ett jämställdhetsperspektiv.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att, inom ramen för Östersjömiljarderna, stödja jämställdhetsarbetet i Östersjöområdet?

På vilket sätt avser ministern att utvärdera resultaten av Östersjömiljarderna ur ett jämställdhetsperspektiv?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-17 Anmäld: 2002-04-23 Besvarad: 2002-05-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)