Kvinnor som söker sjukvård

Interpellation 2005/06:272 av Gerdin, Viviann (c)

av Gerdin, Viviann (c)

den 20 februari

Interpellation 2005/06:272 av Viviann Gerdin (c) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Kvinnor som söker sjukvård

Under flera år har det påtalats stora brister i vården, att kvinnor inte får ett adekvat omhändertagande. Den senaste tiden har fokus varit på bristerna inom hjärtsjukvården där skrämmande fakta har framkommit, att kvinnor i Sverige med hjärtsjukdomar får sämre vård än män. En anledning till detta är att forskning om kvinnors sjukdomar är kraftigt eftersatt i vårt land. Fortfarande betraktas hjärtinfarkt som en manlig sjukdom. Detta traditionella synsätt äventyrar kvinnors hälsa därför att forskning om hjärtsjukdomar är inriktad på mäns besvär och hur män ska få en bättre behandling.

Det framgår med skrämmande tydlighet att kvinnors sjukdomar inte varit prioriterade av riksdagens majoritet. Redan för tio år sedan presenterades en omfattande utredning, SOU 1996:133, Jämställd vård @ olika vård på lika villkor som visar på dokumenterade orättvisor exempelvis att kvinnor vid sjukdom får vänta längre tid på ambulans, att kvinnor får ett sämre bemötande, att kvinnor inte får vård anpassad efter deras behov utan att det sker på mäns villkor. Dessutom drabbas också kvinnor av fler biverkningar av de läkemedel de får utskrivna av läkare. Orsakerna till detta är att det inte finns något krav på att kvinnor obligatoriskt ska ingå i de försöksgrupper som testar läkemedlen. Ett skäl som anges är att det anses för dyrt att ta hänsyn till det avvikande könet, det vill säga kvinnor!

Vi ser nu att hjärtsjukdomar hos kvinnor har ökat och alltfler yngre kvinnor drabbas av hjärtinfarkter; ca 5 000 kvinnor dör varje år i hjärtinfarkt. I ett nationellt register över öppen hjärtkirurgi framgår att fler kvinnor än män dör inom 30 dagar efter en hjärtinfarkt. Rätt åtgärder så snabbt som möjligt är av särskilt stor betydelse för hjärtsjukdomar; de brister inom hjärtsjukvården som fortfarande kvarstår utgör därför livsfara för kvinnor med hjärtproblem. Trots att kvinnor och män har olika biologiska rytmer, olika fysik, olika sociala villkor och väsentligt skilda villkor i dagens moderna samhälle, har den medicinska forskningen mannens kroppsfunktioner och villkor som utgångspunkt. Att detta fortfarande kan pågå är regeringen ytterst ansvarig för.

Flera hundra tusen kvinnor i Sverige är i dag drabbade av kronisk trötthet och olika smärttillstånd som är svåra att fastställa inom den klassiska medicinen. Även dessa kvinnor har i dag sjukvården svårt att behandla, ännu en effekt av den eftersatta forskningen om kvinnors besvär. För kvinnor med olika sjukdomssymtom som möter oförståelse och misstro inom vården leder bemötandet till vanmakt och psykisk påfrestning för kvinnorna.

Dagens stress och press drabbar ju mest kvinnor, därför att kvinnorna fortfarande tar huvudansvaret för barn och familj. Kvinnor är dubbelarbetande, kvinnors tid för vila och återhämtning är minimal i jämförelse med många mäns. Med vetskap om förvärvsarbetande kvinnors dubbelarbete och avsaknaden av könsperspektivet i vården borde forskning om kvinnors sjukdomar ha varit ett angeläget område.

Jag vill med anledning av den eftersatta forskningen om kvinnors sjukdomar fråga ansvarigt statsråd:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att förbättra omhändertagandet av kvinnor som söker sjukvård?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-02-20 Anmäld: 2006-02-22 Svar fördröjt anmält: 2006-02-24 Besvarad: 2006-03-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.