Kvalitetssäkring av fortsatt värnskatt

Interpellation 2013/14:347 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 12 mars

Interpellation

2013/14:347 Kvalitetssäkring av fortsatt värnskatt

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sverige behöver ett progressivt skattesystem, det är både rätt och bra att högre inkomsttagare betalar en högre andel i skatt än låg- och medelinkomsttagare. Under åtta års borgerligt regerande har också skatteförändringarna systematiskt gynnat rikare människor. Dessa har fått avskaffad förmögenhetsskatt, väsentligt lägre fastighetsskatt, vunnit mest i kronor på jobbskatteavdragen, genom ett högt tak på HUS-avdraget getts möjligheter till stora årliga avdrag etcetera.

Den så kallade värnskatten är viktig för att upprätthålla skattesystemets legitimitet bland låg- och medelinkomsttagare. Med värnskatt menas det andra steget i den statliga beskattningen, skatten på inkomster över den så kallade övre brytpunkten. Att ta bort denna skulle ge stora skattesänkningar för fel grupper i samhället.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag. Den nedre brytpunkten är för inkomståret 2014 433 900 kronor (20 procent) och den övre brytpunkt 615 700 kronor (25 procent).

Strax före årsskiftet hjälpte oppositionen finansministern att stärka statsbudgeten genom att stoppa regeringens förslag på höjd skiktgräns. Utan denna hjälp hade han fått framlägga ännu större förslag på skattehöjningar som inte direkt mötts av jubel från de moderata valarbetarna.

Ett tillfälligt skattesänkningsstopp är utlyst av stats- och finansministrarna för 2015 och 2016. Det vore bra om detta i bred politisk enighet kunde utvidgas till att gälla för hela den kommande valperioden samtidigt som vi tillsammans kvalitetssäkrar den fortsatta existensen av den utomordentliga värnskatten.

Mina frågor till finansministern är:

Är finansministern beredd att i en blocköverskridande uppgörelse garantera värnskattens fortsatta existens under kommande valperioder?

Är finansministern beredd att diskutera hur vi brett kan förbättra progressiviteten i skattesystemet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-12 Anmäld: 2014-03-12 Svar fördröjt anmält: 2014-03-26 Besvarad: 2014-05-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)