Kvaliteten i sfi-undervisningen

Interpellation 2017/18:522 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Betydelsen av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare som en integrerande funktion i dagsläget är större än på länge. Kunskaper i det svenska språket är viktigt, både för människors möjligheter att komma in i samhället och för att de ska kunna få ett jobb och en egen försörjning. En hög kvalitet i sfi-undervisningen är därför av största vikt. Men tyvärr visar Skolinspektionens senaste granskning av 15 sfi-verksamheter på stora brister i undervisningen.

I granskningen konstaterar Skolinspektionen bland annat att undervisningens arbetssätt och arbetsformer behöver individanpassas för att möta de enskilda elevernas förutsättningar och behov. En återkommande beskrivning av undervisningen är att eleverna ofta möter samma lektionsupplägg och i stället för att gå vidare i undervisningen får repetera samma uppgift flera gånger om.

Granskningen visar också att undervisningen inte alltid är tillräckligt utmanande, att den ligger på för låg nivå eller att elever inte uppfattar innehållet som relevant. Konsekvenserna av detta kan bli att elever tappar motivationen och att studiegången förlängs eller att elever väljer att hoppa av sin utbildning, enligt Skolinspektionen.

Dessa brister i undervisningen riskerar att hämma sfi-elevernas kunskapsutveckling och därmed också försvåra deras möjligheter att delta i samhället och att få ett jobb. Att regeringen har tillsatt en utredning för att titta på hur man höja kvaliteten i sfi-undervisningen är både vällovligt och välkommet. Men kvalitetsbristerna är här och nu, och regeringen, ansvariga myndigheter och skolhuvudmän behöver redan nu agera för att höja kvaliteten. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Vid sidan av den kommande utredningen, vad avser regeringen och statsrådet att redan nu göra för att höja kvaliteten i sfi-undervisningen så att elever i sfi snabbare kan lära sig svenska och få ett jobb?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2018-05-02 Inlämnad: 2018-05-02 Anmäld: 2018-05-03 Återtagen: 2018-05-17 Sista svarsdatum: 2018-05-23