Kvaliteten i äldreomsorgen

Interpellation 2011/12:149 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 28 november

Interpellation

2011/12:149 Kvaliteten i äldreomsorgen

av Monica Green (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Den senaste tidens avslöjanden om missförhållanden i vården väcker ett antal frågor och leder till krav på åtgärder. Alla borde ha rätt till att känna trygghet i äldrevården. Den äldre själv har rätt att bli omhändertagen utifrån individens egna behov, de anhöriga ska vara trygga så att de kan klara sina andra åtaganden i samhället, de anställda ska uppskattas för sin arbetsinsats och skattebetalare ska kunna veta att pengarna går till avsett ändamål. Så är det inte i dag. Trots att personal sliter och att många äldreboenden fungerar utmärkt finns det tyvärr alltför många exempel på missförhållanden.

Krav på kvalitetskontroll borde utarbetas. Behovet av kvalitetsmätningar som gör det möjligt att jämföra kvaliteten i äldreomsorgen är uppenbart. Kvaliteten i omvårdnaden borde höjas, matkvaliteten inom äldreomsorgen borde prioriteras och personalen borde ha möjlighet till utveckling inom yrket. Arbetet måste uppvärderas, bli mer attraktivt och satsningar behövs för att möjliggöra kontinuerlig fortbildning för personalen. Personalen oavsett driftsform borde omedelbart ha skyldighet att rapportera och meddela missförhållanden utan att vara orolig för att mista sitt arbete. Skattepengar som avsetts till äldrevården borde användas till just det och inte misstänkas flyttas utomlands till skatteparadis.

Vad avser statsrådet att göra för att utarbeta kvalitetskontroller i äldrevården?

Vad avser statsrådet att göra för att personalen ska få möjlighet att utvecklas i sitt viktiga yrke och att anmäla eller meddela missförhållanden oavsett driftsform?

Vad avser statsrådet att göra för att höja kvaliteten i äldrevården?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-11-28 Anmäld: 2011-11-29 Svar fördröjt anmält: 2011-11-30 Besvarad: 2011-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)