Kustbevakningens utökade uppdrag

Interpellation 2011/12:152 av Sonidsson, Eva (S)

av Sonidsson, Eva (S)

den 29 november

Interpellation

2011/12:152 Kustbevakningens utökade uppdrag

av Eva Sonidsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I utredningen Kustbevakningens rättsliga befogenheter SOU 2008:55 föreslogs en samlad och enhetlig reglering av Kustbevakningens befogenheter som omfattar brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll av tillsyn.

Utredningen konstaterar att dagens lagstiftning är otydlig och inkonsekvent.

Av de 41 inkomna remissvaren var det 38 instanser som ställde sig bakom detta och ser vinster i utredningsförslaget som följd.

Min fråga till försvarsministern är:

Har försvarsministern sett till att regeringen genomfört utredningens förslag, som innebär att de brott som upptäcks blir behandlade på ett rättssäkert sätt?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-11-29 Anmäld: 2011-11-29 Återtagen: 2011-12-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.