Kulturarvslyftet

Interpellation 2012/13:281 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

den 19 februari

Interpellation

2012/13:281 Kulturarvslyftet

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Regeringens arbetsmarknadsprojekt Kulturarvslyftet har misslyckats. Av de 1 200 planerade arbetstillfällena för 2012 kom 174 till stånd. För 2013 har Riksantikvarieämbetet och Arbetsförmedlingen prognostiserat att man tror sig kunna uppnå 300 arbetstillfällen av planerade 2 000. Att projektet har hållit på att haverera har varit klart länge. Riksantikvarieämbetet har, enligt uppgifter i tidningen Riksdag & Departement, flera gånger till regeringen framfört förslaget att anordnandebidraget borde dubbleras för att på så sätt stimulera arbetsgivare att anställa.

Socialdemokraterna såg tidigt att Kulturarvslyftet hade mycket små förutsättningar att lyckas. Dels riktar det sig till en grupp arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden, dels var arbetsgivarnas anordnarbidrag för låga. Projektet var ogenomtänkt och man hade inte lyssnat på synpunkter från kulturinstitutionerna.

Vi socialdemokrater har föreslagit att lägga ner Kulturarvslyftet och i stället återinföra Accessprojektet som riktar sig till kulturinstitutioner och arbetslösa akademiker. Men vi stannade inte där, vi har också lagt förslag om lönebidragsanställningar inom ideell sektor, och dessa anställningar riktar sig till grupper som står längre från arbetsmarknaden. SACO-förbundet DIK, har också kritiserat Kulturarvslyftet och de har bland annat lämnat förslag om att medel som inte förbrukas inom ramen för projektet ska föras över till Kulturdepartementet för att användas till digitalisering, inventering och vård av samlingarna.

1. Vilka initiativ är kultur- och idrottsministern beredd att ta för att ompröva Kulturarvslyftet och till exempel höja anordnarbidraget?

2. Vilka initiativ är kultur- och idrottsministern beredd att ta för att de medel som anslagits till Kulturarvslyftet ska komma kulturarbetsmarknaden till godo?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-02-19 Anmäld: 2013-02-19 Besvarad: 2013-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)