Kulturarvslyftet

Interpellation 2011/12:361 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

den 11 maj

Interpellation

2011/12:361 Kulturarvslyftet

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Regeringen föreslår i budgetpropositionen en särskild insats – Kulturarvslyftet – som innebär att totalt 4 400 personer beräknas få en anställning med lönebidrag inom kulturområdet 2012–2014. Satsningen uppgår till 800 miljoner kronor. Satsningen riktas till personer som lämnar sjukförsäkringen efter långa perioder av sjukfrånvaro.

Totalt beräknas 4 400 personer få en anställning med lönebidrag inom kulturområdet. Målgruppen för satsningen är personer som har en särskilt svag förankring på arbetsmarknaden efter att ha lämnat sjukförsäkringen efter lång tid och som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Medel ska gå till insatser inom tre huvudområden: digitalisering, inventering och vård.

Satsningen ger stöd till människor som är på väg tillbaka från långtidssjukskrivning till gemenskap och sysselsättning. Den bidrar samtidigt till det viktiga arbetet med kulturarvet.

Jag har av Riksantikvarieämbetet, som är den handläggande myndigheten, erhållit information daterad den 9 maj 2012 som visar att 12 personer hittills har anvisats anställning av planerade 4 400. 49 ansökningar har inkommit omfattande 176 personer. Detta får nog anses vara mycket låga siffror och man kan definitivt vara bekymrad över projektets framtidsprognos.

Min fråga till statsrådet är därför vilka åtgärder statsrådet tänker vidta med anledning av ovanstående information om projektet Kulturarvslyftet.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2012-05-11 Anmäld: 2012-05-11 Återtagen: 2012-05-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.