krisberedskap vid kärnkraftsolyckor

Interpellation 2004/05:315 av Nordlund, Harald (fp)

av Nordlund, Harald (fp)

den 18 januari

Interpellation 2004/05:315

av Harald Nordlund (fp) till statsrådet Lena Sommestad om krisberedskap vid kärnkraftsolyckor

Katastrofer är händelser vilkas konsekvenser är svåra eller omöjliga att förutse och som orsakar lidanden och svåra umbäranden.

Krisberedskap handlar emellertid om att så långt möjligt minska risker, förutse händelser och utarbeta strategier för att mildra konsekvenserna av händelserna.

En händelse som vi vet orsakar skador som är omöjliga att reparera och som ger effekter på både miljö och människor flera generationer framåt är olycka vid kärnkraftverk. Svenska kärnkraftverk anses hålla hög klass i fråga om driftsäkerhet. Det har emellertid visat sig att kärnkraftverk i vissa andra länder inte har lika hög säkerhet. Eftersom en eventuell olycka vid ett kärnkraftverk får konsekvenser för andra länder än det där verket är beläget måste det vara lika angeläget att verka för hög säkerhet vid andra länders kärnkraftverk som vid våra egna.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vad gör statsrådet för att öka säkerheten vid kärnkraftverk i andra länder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-01-18 Anmäld: 2005-01-18 Svar fördröjt anmält: 2005-01-28 Sista svarsdatum: 2005-02-01 Besvarad: 2005-02-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.