Kreosot

Interpellation 2012/13:513 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 10 september

Interpellation

2012/13:513 Kreosot

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Svenska kraftnät har fått ledningskoncession att bygga Sydvästlänken genom bland annat Tranås, Nässjö och Vaggeryds kommuner.

Vid prövning av ledningskoncession sker ingen prövning av verksamheten enligt miljöbalken och en koncession hindrar därför inte att ytterligare krav ställs med stöd av MB.

Svenska kraftnät avser att använda kreosotimpregnerade sliprar i de nedgrävda stolpfundamenten. Kreosot innehåller många hälsovådliga ämnen och finns med i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. Kreosot är godkänt för viss användning inom EU i fem år från den 1 maj 2013.

Miljö- och byggnadsnämnderna i de tre kommunerna anser inte att användningen av kreosot är förenlig med svenska regler och har överklagat till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vid sin bedömning finner länsstyrelsen att användningen av kreosotbehandlade sliprar i fundamenten till kraftledningsstolpar inom de tre kommunerna inte bör tillåtas. Länsstyrelsen gör bedömningen med hänsyn till försiktighetsprincipen och kravet på bästa möjliga teknik och med beaktande av produktvalsprincipen.

Länsstyrelsens beslut kommer att överklagas av Svenska kraftnät till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, men under tiden avser Svenska kraftnät fortsätta att gräva ned kreosotimpregnerade sliprar.

Jag är väl medveten om att ministern varken får eller kan kommentera enskilda domstolsärenden och begär inte heller någon sådan kommentar. Mot den nu angivna bakgrunden vill jag dock ställa följande fråga:

Vad avser ministern att göra för att användningen av det farliga ämnet kreosot inte ska användas i andra sammanhang än de som tydligt angivits av Kemikalieinspektionen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-09-10 Återtagen: 2013-09-10 Anmäld: 2013-09-12