Kreditrestriktioner på bostadsmarknaden

Interpellation 2017/18:535 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Bostadsbyggandet i Sverige är förvisso på en relativt sett hög nivå, och det är positivt. Detta beror dock inte på regeringens förda politik utan snarare på den rådande högkonjunkturen, en positiv arbetskraftsutveckling, alliansregeringens tidigare reformer och det stora antal detaljplaner och markanvisningar som togs fram 2006–2014. Detta till trots anger 255 kommuner att de i dag har ett underskott på bostäder, vilket är 15 fler än 2016, och bara en enda kommun säger sig ha ett överskott. Med nuvarande byggtakt uppnås heller inte de 600 000 nya bostäder som Boverket menar behövs till 2025, varav en majoritet måste till i storstadsregionerna. Därtill pekar allt på att högkonjunkturen nu planar ut och att bostadsproduktionen snarare viker nedåt än fortsätter uppåt.

Under de senaste åren har ett antal kreditrestriktioner trätt i kraft vilket har minskat människors möjligheter att efterfråga bostäder och utgör ett samlat hinder för ökat bostadsbyggande. Den senaste restriktionen är regeringens genomförande av ytterligare skärpta amorteringskrav, det andra på kort tid. Under våren 2017 skärpte därtill bankerna sin kreditgivning i form av lägre skuldkvotstak och högre kalkylräntor. Följden har blivit ett kraftigt minskat bostadsbyggande och lägre efterfrågan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund följande:

 

  1. Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att göra det enklare att ta sig in på ägarmarknaden efter den senaste skärpningen av amorteringskravet?
  2. Anser statsrådet att regeringen bör vidta åtgärder som kan minska kreditrestriktionerna på bostadsmarknaden, och i så fall vilka?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-05-07 Överlämnad: 2018-05-09 Anmäld: 2018-05-14 Återtagen: 2018-05-28 Sista svarsdatum: 2018-05-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.