Kränkningar i samband med viseringsärenden

Interpellation 2018/19:106 av Christina Höj Larsen (V)

av Christina Höj Larsen (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sommaren 2018 var bröderna Ibra Lo och Pape Matar i Europa för att besöka sin pappa som bor i Nederländerna. De hade Schengenvisum och passade därför på att även besöka sin kusin som bor i Sverige. Vid den svenska gränsen vid Öresund tog resan slut den 24 juli. De stoppades, förhördes och togs omedelbart i förvar, där de hölls i över två månader. Deras visum och övriga handlingar var i sin ordning innan den svenska gränspolisen beslutade sig för att förstöra handlingarna. Än så länge har ingen relevant bevisning för varför de togs i förvar presenterats.

Brödernas ärende har fått stor medial uppmärksamhet i såväl Sverige som Nederländerna, eftersom det de utsatts för framstår som ett uppenbart brott mot EU:s regelverk och de grundläggande rättigheter som slagits fast i de europeiska fördragen och i unionens stadga.

Precis efter att bröderna landat i Dakar – dit de utvisats efter förvarstagandet – fick bröderna veta att de beviljats nytt visum till Nederländerna. Likväl fortsätter de svenska myndigheterna att tiga om den kränkande behandling som bröderna fick utstå i Sverige.

Tredjelandsmedborgares rättigheter ska respekteras, och oskyldiga människor ska inte frihetsberövas. Oklarheterna i det här ärendet väcker frågan om rasprofilering. Hade Ibra Lo och Pape Matar fått samma behandling om de hade varit vita?

Vi vet att fallet Ibra Lo och Pape Matar är långt ifrån unikt. Vittnesmålen från personer som systematiskt diskrimineras av Migrationsverket och gränspolisen är många. De utsätts för trakasserier, godtycklig maktutövning, fördomar och rasism. Ofta får de inte ens visum till Sverige.

Ibra Lo och Pape Matar har sagt att de vill ha upprättelse. Att de får det är av största vikt. De kan inte få tillbaka den tid de varit frihetsberövade. Men en noggrann utredning är på sin plats liksom att bröderna får en officiell ursäkt samt kompensation för sitt lidande. Dessutom måste all information om bröderna som lagrats i databaserna Schengen Information System, SIS, och Visa Information System, VIS, ses över och korrigeras så att de kan få en rättvis bedömning nästa gång de ansöker om inresevisum till Europa. Att de utvisats på felaktiga grunder ska inte få ligga dem till last i framtiden.

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk har begärt att EU-kommissionen gör en utredning av fallet och svarar på frågan om kommissionen anser att Sverige brutit mot EU-rätten och i så fall om ett överträdelseförfarande kommer att inledas mot Sverige.

Ansvariga statsråd har hittills svarat undanglidande. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har svarat att han som statsråd inte kunde kommentera myndigheters handläggning av enskilda ärenden. Han tillade att den som utsatts för felaktig behandling kan göra en JO-anmälan. Att låsa in folk, tvångsdeportera dem och sedan säga att de ska vända sig till JO är inte seriöst.

Mot denna bakgrund vil jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att ta några generella initiativ för att kränkningar av mänskliga rättigheter eller diskriminering inte ska förekomma vid hantering av viseringsärenden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-25 Överlämnad: 2019-02-27 Anmäld: 2019-02-28 Svarsdatum: 2019-03-12 Sista svarsdatum: 2019-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)