Kränkningar, hot och våld mot personal i skolan

Interpellation 2017/18:153 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Svenska skolor och klassrum ska vara en trygg plats för såväl elever som lärare. När klassrummet präglas av studiero kan lärarna fokusera på elevernas lärande och kunskapsutveckling. Men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut i många skolor. Stök, sena ankomster och höga ljudnivåer är alltför vanligt i många klassrum. Fenomenet är inte nytt men har eskalerat.

Under riksdagens frågestund den 9 november 2017 berördes detta allvarliga ämne, och nyligen presenterade även Dagens Nyheter en granskning som visar en dramatisk ökning av antalet anmälningar om hot och våld inom skolan. Fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan har ökat från 230 till 425 fall. Över 70 procent av anmälningarna rör våld som begås av elever mot lärare eller annan skolpersonal. I flera av anmälningarna nämns att liknande våld skett tidigare – eller till och med på regelbunden basis.

Detta är en mycket oroande utveckling. Skolan ska vara en trygg plats för elever såväl som lärare och andra som jobbar i skolan. Skolan behöver fler lärare och inte färre. Lärare måste kunna känna arbetsglädje, och fler ska vilja utbilda sig. 

Därför vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka konkreta initiativ avser utbildningsministern att ta för att göra skolan till en trygg miljö för såväl lärare som elever?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-11-15 Överlämnad: 2017-11-16 Anmäld: 2017-11-17 Återtagen: 2017-11-28 Sista svarsdatum: 2017-12-01