Kooperativ hyresrätt och beskattning

Interpellation 2007/08:357 av Eriksson, Birgitta (s)

av Eriksson, Birgitta (s)

den 31 januari

Interpellation

2007/08:357 Kooperativ hyresrätt och beskattning

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den kooperativa hyresrätten är en nygammal kooperativ idé i växande. Redan 1916 bildades Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB. Kooperativ hyresrätt i modern tid är en idé som kan fylla ett utrymme mellan de mer etablerade upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt. År 1987 infördes en provisorisk lagstiftning vilken innebar att kooperativa hyresrättsföreningar kunde registreras som ekonomiska föreningar. Upplåtelseformen permanentades därefter år 2002. I dag finns ett drygt 90-tal föreningar i landet och ytterligare ett 20-tal projekt vilka kommer att upplåtas med kooperativ hyresrätt är på gång.

Regeringen förefaller tyvärr sakna en samlad bostadspolitik, och nya idéer kring boendet och dess förvaltning har därför svårt att hitta ett forum för att diskutera dem med staten. Det finns dock ett antal för den kooperativa hyresrätten viktiga skatte- och kreditfrågor att diskutera, och denna interpellation kan kanske bli en början för att klarlägga regeringens och statsrådets policy gentemot den kooperativa hyresrätten.

Mina frågor är:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att skattemässigt jämställa kooperativ hyresrätt med andra upplåtelseformer i fråga om lagfartskostnader, schablonbeskattning, reavinstskatt etcetera?

Avser statsrådet att verka för att ge lika villkor för statliga kreditgarantier till hushåll oavsett vilken upplåtelseform de väljer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-31 Anmäld: 2008-01-31 Besvarad: 2008-02-19
Debatt (9 anföranden)