Könsneutralt äktenskap

Interpellation 2007/08:638 av Larsson, Hillevi (s)

av Larsson, Hillevi (s)

den 29 april

Interpellation

2007/08:638 Könsneutralt äktenskap

av Hillevi Larsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Utredningen som har arbetat med frågan om eventuellt införande av könsneutrala äktenskap är klar och inlämnad till regeringen. Förslaget i utredningen var att könsneutrala äktenskap ska införas i Sverige. Utredningen föreslog vidare att samkönade par ska få gifta sig från och med den 1 januari 2008.

Det datumet är redan passerat på grund av att regeringen dragit frågan i långbänk och avsatt en orimligt lång remisstid för utredningen. (Och detta trots att många av remissinstanserna redan under utredningens gång involverats i arbetet och fått möjlighet att lämna in sina synpunkter i frågan.) Nu är remisstiden äntligen slut, men regeringen har trots detta inte gett något klart besked om när vi kan vänta oss en proposition.

Den enda information vi fått är att en proposition tidigast kan avlämnas under hösten. Man kan fråga sig vad det är som tar så lång tid.

Utredningens förslag är väl genomarbetade och kan sjösättas utan vidare förberedelser. Sex av riksdagens partier står bakom utredningens förslag. Endast Kristdemokraterna är emot. Opinionsundersökningar har dessutom visat att en klar majoritet av svenska folket är för könsneutrala äktenskap.

Många samkönade par väntar otåligt på att äntligen få gifta sig på lika villkor som andra. Det enda hindret nu är regeringens ovilja att komma till skott.

Mina frågor till justitieministern är:

1. När, enligt ministerns avsikter, kommer propositionen om könsneutrala äktenskap?

2. Kan ministern lova att det inte blir en ”kompromiss” som innebär att samkönade par även fortsättningsvis benämns med andra termer än heterosexuella par?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-29 Anmäld: 2008-05-05 Besvarad: 2008-05-16 Sista svarsdatum: 2008-05-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)